Verberg het menu

Voortgang programma 

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over de voortgang van de realisatie in de 1e drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Leiding geven primair proces inclusief ondersteuning   Toelichting
1 Medewerkers halen inspiratie en ontwikkelingskansen uit de koers van de organisatie en zetten hun kennis, talent en vaardigheden in om de met elkaar afgesproken uit te voeren taken/activiteiten per kalenderjaar t.b.v. de klanten uit te voeren. Via de HRM-cyclus wordt (minimaal) op drie momenten van het jaar met medewerkers gesproken over wat hun taken/verantwoordelijkheden /ontwikkelingen zijn.    
2 Wij beschikken over een evenwichtig personeelsbestand (vaste en flexibele schil) passend bij de doelen van de organisatie en daaraan gekoppelde uit te voeren taken t.b.v. de klanten.    
3 Onze organisatie faciliteert medewerkers zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Door middel van hun eigen PLOT (plan leren-ontwikkelen-talentgerbuik) en het project Arbeidsmarktproof worden medewerkers uitgedaagd eigen regie te voeren op hun loopbaan, op hun duurzame inzetbaarheid en op de hoogte te blijven van de arbeidsmarktontwikkelingen.    
4 Iedereen kent en draagt de visie van de gemeente Uden uit    

 

  Financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie   Toelichting
1. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten (continue). Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2017-2020 zijn structurele lasten gedekt door structurele baten. 
2. De financiële consequenties van het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitaal Uden!’ zijn in de Programmabegroting verwekt  

 

3. Samen met de raad invulling geven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn.  

 

4. Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit. Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Voor de bepaling van de financiële positie zijn 3 pijlers gedefinieerd, te weten: dekking/sluitende begroting, financiering en risicomanagement/weerstandscapaciteit. In alle planning en control producten wordt hierover gerapporteerd. De pijlers worden gebruikt als sturingsinstrument. Er wordt actief gestuurd op de weerstandsratio. De pijler weerstandsratio ligt op de norm.
De kwaliteit van het systeem van risicomanagement wordt verbeterd door risicomanagement steeds meer te koppelen aan de interne controle. Hierover vindt ook afstemming plaats met onze huisaccountant PWC. Ook in 2017 zal er aandacht blijven om de kwaliteit van het risicomanagement verder te verbeteren.
 
5. Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen. Eventuele nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd. De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7,6 miljoen. De realisatie van deze taakstellingen is nu op een haar na afgerond. De  bezuinigingsmonitor 2016 is  opgenomen in deze programmarekening. Voor 2016 zijn alle bezuinigingen afgewikkeld (gerealiseerd of afgeboekt). Kijken we naar 2020 dan resteert er nog een bezuinigingstaakstelling van € 240.000. Deze bezuinigingen worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd.
Bij de voorbereiding van Begrotingsnotitie 2018 zullen deze taakstellingen eveneens worden beoordeeld. De taakstelling op onderwijs als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen, is volledig gerealiseerd. Dit is als zodanig opgenomen in de Programmabegroting 2017.
 
6. Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren. Sturen op schuldpositie is een van de pijlers voor het sturen op de financiële positie. We zijn ons ervan bewust dat de schuldpositie van onze gemeente verbeterd kan worden. Dat dit onderwerp landelijk speelt is zichtbaar in de gewijzigde wet- en regelgeving. Er is nieuwe wetgeving omtrent de rentetoerekening en financieringskosten. De gevolgen hiervan zijn financieel verwerkt.
 
7. Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden’. De nieuwe ‘Financiële verordening gemeente Uden’ is op 9 juli 2015 vastgesteld door de Raad. Gezien de landelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk om de financiële verordening te actualiseren. Daar zijn we op dit moment mee bezig. De geactualiseerde verordening zal in 2017 aangeboden worden aan de Raad. 
8. De interne processen op orde houden    
9. Daar waar de organisatieontwikkeling aanleiding geeft om de beschrijving van de werkprocessen aan te passen (AO/IC).    
10. Het risicomanagement meer te koppelen aan de interne controle    

 

  Personeel en organisatie   Toelichting
1 Het duurzaam en wendbaar inzetbaar zijn van onze organisatie en van onze medewerkers door strategische personeelsplanning, actieve ontwikkeling via trainingen, loopbaanactiviteiten, mobiliteit. Met als speerpunt het ‘arbeidsmarktproof’ maken/ zijn van onze medewerkers. Centraal daarbij het voeren van eigen regie op loopbaan en leren omgaan met interne en externe veranderingen.    
2 Bevorderen van instroom van jongeren en arbeidsbeperkten in de organisatie.    
3 Vergroten van vaardigheden, het inzetten van talenten van onze medewerkers om nog beter te kunnen inspelen op de klantvragen en de veranderende rol van de publieke medewerker in de (nabije) toekomst. Centraal daarbij staat het 'van buiten naar binnen' en 'van binnen naar buiten' werken.    
4 Het blijven van een aantrekkelijke werkgever    
5 Het anticiperen op mogelijke verdergaande samenwerking met regiogemeenten.    
6 De ambtelijke organisatie is deskundig, gemotiveerd, flexibel en op ontwikkelingen gericht. Om dit te bereiken voert de gemeente Uden een actief beleid op het gebied van het leren van vaardigheden (Uden Academie), een loopbaan- en mobiliteitsbeleid gericht op het voeren van eigen regie ter verhoging van de duurzame, wendbare inzetbaarheid, flexibele werktijden. De gemeente heeft een (doorlopend) opleidingsplan waar medewerkers enerzijds de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en anderzijds opleidingen volgen om in hun vakgebied up-to-date te blijven.

Met behulp van een reeks aan maatregelen proberen wij medewerkers zicht te geven op hun loopbaan (arbeidsmarktproof). Dit is een pakket aan mogelijkheden: opleidingen, trainingen, de HRM-cyclus en werkeninnoordoostbrabant.nl. Zie ook punt 5 (professionaliseren ambtelijk apparaat), etc.
In het derde kwartaal van 2016 is een initiatief (in overleg met de OR) overgenomen dat inspeelt op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het z.g. generatiepact: oudere werknemers kunnen minder gaan werken en deze tijd wordt zoveel als mogelijk door jonge medewerkers ingevuld.

Het project Gastvrijheid is in oktober de volgende fase ingegaan en heeft als accent om plannen voor 2017 uit te werken.
 
7 Professionalisering van het ambtelijk apparaat met een vierjarenplan waarin efficiency en kwaliteitsverbetering centraal staat. De eind 2015 gestarte training “basisvaardigheden computergebruik” heeft een doorloop in 2016 gehad. De training legde ook verbanden met het opstellen van brieven en het postverwerkingssysteem. Inmiddels is dit project afgerond en de resultaten waren positief: 98% van de organisatie is digiproof.
De opleiding juridische basiskennis is voor verschillende groepen medewerkers uitgewerkt en in de eerste helft van 2016 georganiseerd. Via deze opleiding zijn (met name nieuwe) collega’s alert gemaakt op mogelijke juridische risico’s en is de algemene kennis verbeterd. Daarnaast is er door de adviseurs in 2016  een cursus 'helder adviseren' gevolgd. Deze cursus was erop gericht de kwaliteit van de college- en raadsadviezen en informatienota's verder te verbeteren.
Het eind 2014 gehouden medewerker-tevredenheidsonderzoek (MTO) is  inmiddels per afdeling/cluster opgepakt,vertaald naar concrete actieplannen en uitgevoerd. In de eerste helft van 2017 volgt een nieuw MTO.
 
8 Onderzoek medewerkers tevredenheid /bevlogenheid (MTO). Eenmaal per 2 jaar houdt de gemeente Uden een medewerkers tevredenheidonderzoek. De uitkomsten hiervan worden gebruikt ter verbetering van het functioneren van de organisatie als ook ter verbetering van de (kwaliteit) van de dienstverlening. Hiervoor is een offerte ingebracht (€ 15.000).Kwaliteit gemeentelijke organisatie.    
9 Om de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie te waarborgen en waar nodig te verbeteren neemt de gemeente deel aan twee landelijke benchmarks. Met de deelname aan ’Waar staat je gemeente’ (tweejaarlijks) wordt gekeken naar de tevredenheid van de burger. De resultaten worden vergeleken met andere gemeenten die dezelfde hoeveelheid inwoners kennen. Het tweede onderzoek ‘Vensters voor bedrijfsvoering’ is meer intern op de bedrijfsvoering gericht: Het doel van deze benchmark is (jaarlijks) zicht op de bedrijfsvoering te krijgen en te beoordelen op welke aspecten verbetering van de organisatie mogelijk is. Met dit instrument kan naast een totaalbeeld van de bedrijfsvoering ook een vergelijking met andere deelnemende gemeenten gemaakt worden.    

 

  Inkoopbeleid   Toelichting
1 Deelname aan de Stichting BIZOB    
2 Deelname aan het inkoopplatform Noordoost-Brabant    

 

  Communicatie en creatie   Toelichting
1. Continue meten klanttevredenheid via de balie en de website    
2. Aanschaf van een media-analysepakket (offerte van € 8.000 structureel). Doel is het verwerven van een media-analysepakket teneinde een complete oplossing voor media monitoring en webcare te hebben. Met dit tool kunnen we monitoren en analyseren wat er op social media en nieuwssites over de gemeente Uden wordt gezegd. Zeker bij gevoelige projecten is het essentieel om de media en social media op een goede manier te monitoren. Ook kunnen we de tool inzetten voor webcare: het reageren op berichten. Aanschaf zal in overleg met de regio plaatsvinden.    

 

  Zorg voor juridische kwaliteit (JKZ)   Toelichting
1. Met de “Privacy Kompas” als organisatiebrede aanpak krijgt iedere klant niet alleen zicht op de bescherming en de beveiliging van zijn klantgegevens bij de gemeente, maar ook de grip hierop. Hierdoor kan de klant de gemeente die in het bezit is van zijn persoonsgegevens vertrouwen.    

 

  Informatievoorziening en automatisering (ICT)   Toelichting
1. Eind 2016/ begin 2017 wordt definitief besloten of de gemeente Uden samen met de gemeenten Landerd, Bernheze en Oss een gezamenlijke ICT organisatie gaat vormen.    
2. Systeem- en netwerkbeheer, beheer basisregistraties en kernregistraties, applicatiebeheer, informatiemanagement, servicedesk en gebruikersondersteuning.    

 

  Facilitaire zaken en huisvesting   Toelichting
1. Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) door middel van een nota ‘Integraal vastgoedmanagement’. Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het gaat hier over de interne taak- en werkverdeling van de ambtelijke organisatie. De volgende fase is het harmoniseren van de diverse afspraken, prijzen en werkwijzen. De ontwikkelvisie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017aangeboden. Met name de gesprekken in de diverse gebieden met de inwoners m.b.t. mogelijk zelfbeheer vragen veel tijd en afstemming.
2. Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; op basis van behoefte geformuleerd beleid en voorzieningenplanning. Er is een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen gemaakt. Gekeken wordt naar een rendement tussen "bezettingsgraad" en "wat nodig is in de wijk". Als gevolg van de hierboven beschreven gesprekken m.b.t. zelfbeheer is de verwachte oplevering medio 2017.
3. Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door het project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden. Het project is  per 1 oktober geëindigd en is in het reguliere werk opgenomen.
4. Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties  aan een mogelijke externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden. Eind 2016 is door de gemeenten in Noordoost-Brabant besloten te gaan samenwerken met IBN voor de uitvoering van de Participatiewet. De samenwerking duurt voorlopig 4 jaar. IBN gaat voor de gemeenten behalve de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) ook beschut werk en de re-integratie van een deel van de bijstandsgerechtigden uitvoeren. Bijvoorbeeld mensen met een medische of sociaal-maatschappelijke handicap. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die vanaf 1 januari 2017 beginnen bij IBN, na verloop van tijd aan de slag kunnen bij reguliere werkgevers
5. Uitvoeren van het uitvoeringsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.    
6. Vervanging lamellen gevels gebouw D gemeentehuis.    
7. Conceptvertaling en herinrichting verkeersruimtes en ontvangsthal gemeentehuis.    
8. Vervanging audiovisuele middelen/geluidsinstallaties in vergaderkantoren en raadszaal.    
9. We onderzoeken de servicenormen voor telefonie. We constateren dat we hier veelal met bewerkelijke gesprekken te maken hebben.    
10. Uitbreiding facilitair reserveringssysteem voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties.    

 

 

  Digitale informatievoorziening (DIV)   Toelichting
1. Inrichten en beheer van een scanstraat    

 

  Treasury   Toelichting
1. Uitvoering geven aan de financiële strategie en beleid zoals opgenomen en verder uitgewerkt in de Financieringsparagraaf.