Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 gerealiseerd/afgerond   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Sociale en doelmatige aanpak   Toelichting
1. Op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid.

Wij sturen door middel van de monitor sociaal domein. Wij streven ernaar om 80% van de inwoners op een laagdrempelige manier te helpen i.p.v. door inzet van dure specialistische hulp waar dit niet nodig is.
De eerste versie van de monitor is gepresenteerd in juni, hierbij bleken de cijfers een onvolledig beeld te geven. Inmiddels is een nieuwe versie vastgesteld. De beschikbare cijfers zullen medio 2017 voor het eerst in de nieuwe vorm worden gepresenteerd. Daarnaast is er een project opgestart dat in 2017 moet leiden tot uitbreiding van de beschikbare cijfers, om uiteindelijk alle gewenste informatie te kunnen leveren. De invoering van het nieuwe proces vindt zijn beslag in 2017, de uitvoering betreft een continu proces.

2. Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau.

Alle basisvoorzieningen zijn op het gewenste niveau gebleven. Wel wordt gekeken naar een wijze van bekostiging en aansturing die minder papierwerk vraagt voor de klant en voor onze organisatie. Hoe we dat denken te kunnen doen is opgenomen in de leidraad “voorzieningen in het sociaal domein”, welke in januari 2017 door het college is vastgesteld. De uitwerking van deze leidraad  naar concrete besluiten en actualisatie van beleidsregels zal in 2017 plaatsvinden.

3. In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. Halfjaarlijks worden de resultaten van de doorontwikkeling gepubliceerd en de data geactualiseerd, o.a. via de monitor sociaal domein en de nieuwe indicatoren zoals vanuit de BBV voorgeschreven. Er blijft ook aandacht voor doorontwikkeling van de indicatoren. Indien relevant  worden voorstellen voorgelegd m.b.t. wijzigingen of aanvullingen op indicatoren. Zie ook punt 1: is opgenomen in de daar genoemde monitor.
 

 

  Iedereen aan het werk: investeren in meedoen   Toelichting
1. We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.

Binnen de arbeidsmarktregio Noord Oost Brabant is structuur gegeven aan een uniforme werkgeversbenadering. Daartoe is het werkgeversservicepunt ingericht met sub-regionale invulling. Verdere doorontwikkeling van werkgeversbenadering, zowel lokaal als op regionaal niveau is een continu proces, dat mede via onze deelname aan het WSP concreet vorm krijgt. Rond deze WSP’s werken we als gemeenten samen met de partners in het Regionaal Werkbedrijf, In relatie tot het WSP,  maar ook op eigen kracht heeft Uden in 2016 65%(!) meer uitstroom gerealiseerd dan verwacht. Deregionale  kaders voor SROI (Social Return On Investment en een uniforme uitvoering daarvan is inmiddels door de meeste gemeenten vastgesteld en  vertaald naar concrete afspraken. Uden, Bernheze, Boekel, Landerd en Oss werken met IBN samen in een subregionaal expertisecentrum social return dat draagt ertoe bij, dat bij aanbestedingen social return optimaal ingezet kan worden.

2. We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.

In principe gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat de diverse projecten elkaar beconcurreren. Daarom is gestart met een koppeling van projecten aan specifieke klantgroepen. Daarmee is de doelstelling in basis behaald en vindt verdere verfijning plaats. Daarmee vervalt het in de basiswerkzaamheden van de afdeling MD.

3. We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkerings-gerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden. Het daadwerkelijk matchen van individuen en groepen met de arbeidsmarkt is een complex en veelomvattend proces. Wij werken met het diagnose-matchingsysteem Competensys. om beter inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de klant zodat we hem gericht op een traject kunnen plaatsen gericht op werk. Mede daardoor is de uitstroom in 2016 hoger dan eerder verwacht. De economische ontwikkeling is echter een factor die voornamelijk als gegeven beschouwd moet worden en die grotendeels buiten de directe beïnvloedingssfeer ligt van MD. In regionaal verband wordt gestuurd op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
 

 

  Geen armoede, geen schulden   Toelichting
1. We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze geboden door het maatschappelijk werk. Deze ondersteuning kan worden aangevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk. De SZW-rapportage over de toegankelijkheid van schulddienstverlening bij gemeenten heeft op grond van analyse uitgewezen, dat inhoudelijk sporadisch wijzigingen/aanvullingen nodig zijn. Op veruit de meeste punten voldoen we aan de toegankelijkheidsvoorwaarden. Dat betekent dat we in 2013 al op de goede weg geraakt zijn en dat we deze nu kunnen vervolgen. Aanvullend beleid is nog nodig op preventie en nazorg, aandacht voor de positie van ZZP-ers en het inrichten van meer meldpunten in en rond het basisteam. Ten slotte worden in 2017 ook budgetbeheer en het uitzetten van het eindelijk wettelijk geregelde breed moratorium aan het beleid toegevoegd. Het beleid voor schulddienstverlening maakt deel uit van het grotere geheel van het ‘Armoedebeleid’, Dit armoedebeleid is deels wel verouderd. Voorstel is dit beleid nu integraal te herzien in samenspraak met betrokken Udense partijen, instellingen, organisaties, particuliere initiatieven, het Platform Minima Uden, verdere belanghebbenden en niet in de laatste plaats ook de gemeenteraad. Een procesvoorstel hiertoe is aangenomen door het college. Aftrap is gehouden in een bijeenkomst met betrokkenen op 3 november 2016.Tevens houdt PMU begin 2017 nog gesprekken met mensen over hun beleving bij wat een leven in armoede met zich meebrengt. 
 
2 Het nieuwe armoedebeleid implementeren    

 

  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1. Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners. Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Dit zijn langdurige processen, welke helaas niet hebben geleid tot besluitvorming in het 4de kwartaal van 2016. 
 
2. Versoepelen van regels voor woningaanpassingen. De regels zijn inmiddels versoepeld. Daarmee zou dit actiepunt afgehandeld moeten zijn.
De extern betrokken partijen bij de innovatie bleken echter meer tijd nodig te hebben voor het trainen van de eigen medewerkers. Hierdoor heeft de start van de innovatie vertraging opgelopen
3 Sturen op kwalitatieve verbetering van professionele ondersteuning  
 
4 Doorontwikkeling van het basisteam. De basisteams zijn inmiddels een jaar operationeel. Er zijn drie basisteams: twee volwassenen teams en een team Jeugd. De basisteams werken op verschillende terreinen: ze verlenen basishulp, verwijzen door naar gespecialiseerde hulp maar kunnen ook diensten aanbieden vanuit de 0e lijn (naast diverse andere partijen). Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de drie basisteams meer integraal kunnen werken. Dit zou kunnen betekenen dat er op termijn sprake zal zijn van één basisteam.

 

  Leefbare wijken en dorpen   Toelichting
1.

Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.

 

Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.

Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Dit is een continu proces wat tot de basiswerkzaamheden van de afdeling MD behoort.

Samen met de platforms is bepaald waar de focus ligt. De speerpunten voor de deelgebieden zijn in voorgaande nota’s reeds benoemd en lopen allen. Dit zijn: De speerpunten voor de deelgebieden Oost:   visie-ontwikkeling MFA met onderwijs, ontmoeting, welzijn, zorg en ondersteuning.
West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd, samen met Area
Zuid-Uden: ontwikkeling centrumgebied Sesterlaan incl. honden uitlaatplek
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, verkrijgen van breedband internet via glasvezel.
Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel
Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, in samenhang met de opgeleverde nieuwbouw van IKC Den Dijk, de MFA en nieuwe invulling van Peelhonk.
Onderwerpen waar alle gebiedsplatforms bij betrokken zijn geweest, komend uit de G1000-ideeën, te weten: fietsvisie en zorg in de eigen wijk  zijn gerealiseerd. Het Fietsforum heeft een fietsvisie geschreven die grotendeels gebruikt is voor het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Op het gebied van kleinschalige zorg zijn kleine initatieven ontwikkeld en nog steeds in ontwikkeling.


 
2.

Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.

IKC Den Dijk is gerealiseerd. Verdere invulling van Terra Victa krijgt gestaag maar zeker vorm waarbij samen met de inwoners wordt toegewerkt naar zelfbeheer.
3. Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen.  

 

4. Met medewerking van vrijwilligers realiseren van decentrale en laagdrempelige toegang tot informatie over met name het sociaal domein: het zogenaamde buurtuurtje

De eerste buurtuurtjes binnen 3 mfa’s zijn gestart en hebben publiciteit gekregen. Om deze inlooppunten te evalueren is een stageopdracht uitgezet, bevindingen zullen eind mei 2017 bekend zijn.

5. Burger- en overheidsparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties.  De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt. De eerste initiatieven hebben zich gemeld bij de Raad om in aanmerking te komen voor Uden Fonds. Daarnaast wordt voor het sociaal domein gezocht naar een moderne vorm van het organiseren van feedback op uitvoerend beleid (horizontale verantwoording). Dit gebeurt in samenwerking met de huidige belangenbehartigers en betrokken partijen.
 
6 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak Het jaar 2016 is afgesloten met een achterstand van 26 in het aantal te huisvesten personen. Het college heeft de ambities uitgesproken om in 2017 de gehele taakstelling inclusief achterstand te realiseren. Met Area zijn aanvullende prestatieafspraken gemaakt om dit te realiseren.