Verberg het menu

Leefbare wijken en dorpen

Wat willen we bereiken?

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren.
Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: in het onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aan het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.

Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in via vrijwilligers die worden ondersteund door Vluchtelingenwerk Nederland. Er zal geen medewerking worden verleend aan een eventueel asielzoekerscentrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.
  • Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.
  • Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.
  • Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen.
  • Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties.
  • Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak.

Prestatie indicatoren

Indicator Waardering gebiedsplatforms voor eigen functioneren en relatie gemeente
Prognose 2015 Score 6
Prognose 2016 Score 6,5
Informatiebron Jaarlijks overleg met college, gevolgd door evaluatie
Aanvullende informatie Voor het overige wordt verwezen naar de monitor voor het sociale domein welke landeljk wordt ontwikkeld en waarstaatjegemeente.nl  waarin deze is opgegaan. Zie ook indicator Taakstelling vluchtelingen
Indicator Vrijwilligers bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen
Realisatie 2015 4.757 bij niet-professionele organisaties, 518 bij professionele organisaties
Prognose 2016 4.757 bij niet-professionele organisaties, 518 bij professionele organisaties
Informatiebron Subsidiekaart gemeente Uden
Aanvullende informatie Subsidiekaart gemeente Uden; vastgestelde structurele (jaarlijkse) subsidie 2015 voor niet-professionele organisaties
Indicator Realiseren decentrale toegangen
Prognose 2015 3
Prognose 2016 5 (2 extra t.o.v. 2015)
Informatiebron Programma rapportage Vitaal sociaal Uden
Aanvullende informatie De raad wordt 3x per jaar bijgepraat over de actuele stand van zaken binnen het sociaal domein

  

Indicator Oordeel burger als partner
Prognose 2015 Score 5,7
Prognose  2016 Score 5,7
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2 jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling in 2015) => deze monitor is in ontwikkeling en wordt onderdeel van de nieuwe monitor voor het sociale domein. Zolang de monitor in ontwikkeling is, worden de oude indicatoren gehandhaafd omdat nog niet duidelijk is welke metingen en data gebruikt gaan worden voor de nieuwe monitor. De raad wordt 3 x per jaar bijgepraat over de actuele cijfers.

 
 

Indicator Taakstelling huisvesting Vluchtelingen
Prognose 2015 90% van de taakstelling van dat jaar
Prognose 2016 85% van de taakstelling van dat jaar
Informatiebron Rijksinformatie m.b.t. behaalde taakstelling
Aanvullende informatie Met de grotere toestroom van vluchtelingen en de aanscherping van taken van woningbouwcorporaties, wordt het elk jaar moeilijker om aan de taakstelling te voldoen. Verwacht wordt dat de taakstelling voor 2016 beduidend hoger zal zijn dan de taakstelling voor 2015. Om de ambitie te realiseren zullen naar verwachting nieuwe wegen bewandeld moeten worden, waaronder kamers gewijze verhuur van woningen. Wat een en and er zal betekenen wordt nog nader onderzocht.