Verberg het menu

Talent ontwikkelen en benutten

Wat willen we bereiken?

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en het basisteam om zorgvragen van ouders over hun kind effectief op te kunnen pakken waarbij niet-onderwijs gerelateerde problematiek door de juiste partij wordt opgepakt. Hierdoor behouden wij kwalitatief goed onderwijs, verkleint het risico van overbelasting van onderwijzers en vergroot de kans op het vroegtijdig traceren van jonge mantelzorgers.

Onderwijs vormt een goede basis voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en draagt tevens zorg voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd. In geval van (vervangende) nieuwbouw voor onderwijs wordt ingezet op duurzaamheid en op het toepassen van ‘harmonisatie’ waardoor integrale kindcentra gerealiseerd kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • De realisatie van een duurzame nieuwbouw voor het Udens College locatie Schepenhoek (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De nieuwbouw start in de loop van 2017; het project bevindt zich nu in de fase van bestemmingsplan en omgevingsvergunningen.
  • We stimuleren het behoud van het ROC / MBO in Uden.
  • We voorzien dat gebouwelijke vernieuwing van twee scholen (Camelot/De Palster) op Germenzeel noodzakelijk is. Wij willen deze ontwikkeling afstemmen op de behoefte in gebied Oost aan een Multifunctionele Accommodatie (en vooral de activiteiten daar in). Hiervoor wordt door het Gebiedsplatform een inventarisatie gehouden om daarmee tot een (behoeften-)visie vanuit het gebied te komen.
    Met de betrokken schoolbesturen is afgesproken dat zij allereerst een (onderwijskundige) visie opstellen voor de nieuwbouw gebaseerd op de IKC Visie die uw raad in de tweede helft van 2016 aangeboden heeft gekregen en vastgesteld.
    Tenslotte is van belang dat initiatieven worden afgestemd met de eveneens noodzakelijke gebouwelijke vernieuwing van de aanwezige sporthal Germenzeel.
    In de meerjarenbegroting is, vanwege het feit dat eerst visies worden opgesteld, nog geen budget geraamd maar is in een separate tabel een indicatief budget aangegeven gebaseerd op normbedragen. Over het geheel van deze ontwikkelingen in het gebied zal een met de raad een BOB-traject worden doorlopen van beeld-, oordeel- en besluitvorming.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost

Het RBL BNO voert voor gemeente Uden en de regio de wettelijk verplichte taken uit rond leerplicht en RMC. Het voorkomen en terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitters is haar kerntaak.

Prestatie indicatoren

Indicator Achterstandsleerlingen
Prognose 2017 %4 tm 12 jarigen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Absoluut verzuim
Prognose 2017 Aantal per 1.000 leerlingen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Relatief verzuim
Prognose 2017 Aantal per 1.000 leerlingen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Prognose 2017 % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017