Verberg het menu

Sociaal domein

Inleiding

Per 1 januari 2015 heeft de overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet (de samen-voeging van de Wwb, de Wsw en een deel van de Wajong), de Jeugdwet (overheveling vanuit Provincie en Rijk) en de Wmo2015 (overheveling van langdurige zorg vanuit de Awbz) plaatsgevonden. In deze paragraaf wordt dieper in gegaan op de totale financiën binnen het Sociaal Domein. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt naar het programma Maximaal Meedoen verwezen. 

Relevante besluitvorming

Op 27 juni 2013 heeft de raad middels een motie besloten de integratieuitkering Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugdwet en Participatie) te oormerken, zodat het beschikbare budget ook daad-werkelijk en volledig aan de drie transities zal worden besteed. Beleidsmatig is toen het uitgangspunt gekozen om uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein op termijn budgettair neutraal uit te voeren.

De raad heeft op 3 juli 2014 via een amendement bij het raadsvoorstel Programmarekening 2013 (2014/10252) besloten een Bestemmingsreserve Sociaal Domein in te stellen waaraan de eventuele overschotten in het Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatiewet) en Wmo individueel worden toegevoegd. Bij tekorten in het Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatiewet) en Wmo individueel kan uit deze bestemmingsreserve Sociaal Domein worden geput.

Ontwikkelingen Sociaal Domein 2015-2020

In het voorjaar van 2016 is op basis van de voorlopige cijfers over 2015 een globale voorlopige raming van het budget Sociaal Domein in relatie de te verwachte uitgaven in het Sociaal Domein opgesteld. Op basis van de ontwikkelingen in meicirculaire 2016 (het budget) en het Inkoopplan 2017 Wmo2015 Noordoost Brabant en het Inkoopbesluit 2017 Jeugdhulp Noordoost Brabant heeft er een update van deze globale voorlopige raming plaatsgevonden. Deze update heeft het eerder gepresenteerde globale beeld niet doen veranderen.  

Integratieuitkering Sociaal Domein

Realisatie

2015

Voorlopige raming 2020
 

Deelfonds Wmo2015

- Ontwikkelagenda (nog verder uit te werken)

- Dalend budget

+ +

Deelfonds Jeugdwet

- 2015 afrekening zorg in natura regionaal volledig solidair, vanaf 2016 afrekening op basis van voortschrijdend zorggebruik

- Dalend budget

+ -

Deelfonds Participatiewet

- Taakstellend budget

- Dalend budget re-integratie Klassiek

- Stijgend budget re-integratie Wajong

- Stijgend budget ree-integratie Begeleiding

- Dalend budget Wsw

+ 0
Wmo Individueel (overige)

Realisatie

2015

Voorlopige

raming 2020

Wmo Voorzieningen (voormalig Wvg)

- Raming o.a. afhankelijk van de nieuwe besteding

+ 0

Wmo 2007 (waaronder de Hbh)

- Raming o.a. afhankelijk van ontwikkelingen tarief

+ 0

Ontwikkeling budget Sociaal Domein 2016-2021

Over het jaar 2015 bedroeg de integratieuitkering Sociaal Domein totaal € 25.168.273 (op basis van de decembercirculaire 2015). In de meicirculaire 2016 zijn de nieuwe meerjarige budgetten 2016-2021 bekend gemaakt. De integratieuitkering Sociaal Domein 2016 daalt t.o.v. 2015 naar € 24.544.136 en daalt verder tot € 21.557.874 in 2021. In de tabel hieronder is een nadere specificatie naar de drie verschillende deelfondsen weergegeven.

 

2016

2017

2018 2019 2020 2021

 
Deelfonds Wmo2015 5.432.663 5.441.442 5.378.626 5.191.299 5.297.922 5.260.138
Deelfonds Jeugdwet 9.512.440 8.909.667 9.007.116 9.007.128 9.008.521 9.055.629
Deelfonds P-wet 9.599.033 8.861.831 8.206.441 7.769.482 7.309.114 7.242.117
Totaal Deelfonds 24.544.136 23.212.940 22.592.182 22.101.455 21.615.557 21.557.874
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Re-integratie klassiek 719.118 607.229 551.876 554.730 554.730 554.728
Re-integratie Wajong 37.460 58.480 81.122 102.539 107.724 140.913
Re-integratie Begeleiding 120.459 221.712 307.786 347.284 399.729 507.076
Re-integratie totaal 877.038 877.422 940.784 1.004.552 1.062.182 1.202.716
Wsw 8.721.995 7.974.410 7.265.656 6.764.929 6.246.931 6.039.401
Totaal Participatiewet 9.599.033 8.861.831 8.206.441 7.769.482 7.309.114 7.242.117