Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1. (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma. (Half)jaarlijkse monitoring over geheel 2016 is uitgevoerd. Deze actie keert jaarlijks terug.
2. Realiseren woningen (volgens programma). In 2016 zijn 131 woningen in aanbouw genomen. We verwachten in 2017 ca. 150 woningen in aanbouw te nemen. In het eerste kwartaal 2017 zijn 36 woningen in aanbouw genomen.
3. Uitvoeren startersleningen. Tweede helft 2016 zijn we gestopt met het verstrekken starterslening. Naar aanleiding van de notitie ‘Nut, noodzaak en wenselijkheid Starterslening’ heeft de Raad uitgesproken om de starterslening opnieuw in te willen voeren. 
4. Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).

In 2016 is de inventarisatie met betrekking tot het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden uitgevoerd. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal 2017 het concept bestemmingsplan gereed zijn, waarna het ontwerpplan in het 3e kwartaal ter visie gaat. We verwachten eind 2017 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aan te kunnen bieden. 

5.

Implementeren veranderende wet- en regelgeving:

Omgevingswet (planning 2018-2019)
 

Voorbereidingen implementatie Omgevingswet, waaronder de inventarisatie van beleid en regelgeving, zijn gestart. Omgevingsvisie is vastgesteld. In 2017, 2018 en 2019 voeren we de daadwerkelijke implementatie uit. 

6. Opstellen omgevingsvisie In december 2015 is de omgevingsvisie vastgesteld. In 2017 volgt een nadere uitwerking van de visie in lijn met de laatste amendementen in de komende Omgevingswet. Het onderdeel kostenverhaal is verwerkt in de nieuwe Nota Grondbeleid die eind 2016 is vastgesteld.
7.

Actualiseren nota grondbeleid


 

In december 2016 is de Nota Grondbeleid vastgesteld.

8. Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue).

We monitoren ieder trimester de prestatieafspraken met Area. Het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken 2018-2021 is inmiddels van gestart. De Raad heeft de nota van uitgangspunten m.b.t. de prestatieafspraken vastgesteld. Eind 2017 zullen de prestatieafspraken worden vastgesteld.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd:

- Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijkingen woningbouwprogramma

- Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

-- Implementeren veranderende wet- en regelgeving:
   o WABO/BOR/Bijlage 2
   o Herziening woningwet
   o Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel)
 

  Versterken economisch klimaat   Toelichting
1. Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen.   We ontwikkelen langs meerdere sporen. Aan de oostzijde van Hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multizorgcentrum. Een ander spoor is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”, waarbij het regisseurschap bij de gemeente ligt. Diverse deelprojecten die elk hun eigen planning kennen zijn in voorbereiding en moeten voor eind 2017 gereed zijn.
2. Verder ontwikkelen van regionaal overige onderdelen Uden Noord.

Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en staat nog open voor beroep. De start van de bouw wordt verwacht in 2018.

3. In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme  De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. Het oorspronkelijke budget voor gratis wifi is omgevormd tot budget voor Smart City Uden Centrum. Hiermee is in het eerste kwartaal van 2017 een start gemaakt met als doelstelling het verbeteren van de dienstverlening en beleving van bezoekers aan het centrum. De pilot loopt tot de eerste helft van 2018.
4. Herinrichting Marktstraat

Voor de herinrichting van de Marktstraat is in de Programmabegroting 2017 budget gereserveerd. Het interactieve ontwerpproces start medio 2017. Uitvoering is gepland in 2018.

5. Bundelen promotieactiviteiten.

De lijn wordt gevolgd zoals beschreven in het rapport van BRO (creëren van een onafhankelijke centrummanagementorganisatie en het oprichten van een stuurgroep marketing). Hierbij is ook de raadsmotie uit het vierde kwartaal van 2016 van belang om een voorstel te maken om de opbrengst van de gevelreclamebelasting aan die organisatie beschikbaar te stellen die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samen werkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen.

6. Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen.

Met de SBBU wordt samengewerkt om het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te versterken. De SBBU heeft ten behoeve van een optimale digitale ontsluiting van het MKB begin 2017 grootschalige investeringen gedaan aan het glasvezelnetwerk. Ten aanzien van duurzaamheid zijn “slimme meters” bij bedrijven geplaatst om het energieverbruik te kunnen monitoren en beïnvloeden. Op het gebied van veiligheid werkt SBBU aan een initiatief om camera’s te plaatsen op de openbare weg en de private kavels. 

7. Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld.

Ten aanzien van bedrijventerreinen is in het eerste kwartaal van 2017 ruim 1,3 ha aan kavels verkocht en gepasseerd bij de notaris. Tevens wordt in 2017 nog 1,1 ha geleverd en is circa voor 6 ha aan opties verstrekt. 

8. Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven.  De gemeente ondersteunt gezamenlijk met de Rabobank het startersinitiatief Misfits in het centrum voor een periode tot eind 2018. Daarnaast draagt de gemeente financieel bij aan Ondernemerslift+  voor een periode t/m 2018 en mogelijk aan Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel. Startende ondernemers kunnen bij de bedrijvenregisseur terecht voor vragen. 
9. Acquisitie.

Ten aanzien van acquisitie wordt samen met UOV De Kring bekeken op welke manier dit gezamenlijk vorm te geven is. Bijzonder punt van aandacht binnen acquisitie is het onderzoek naar de economische spin off vanuit de komst van de F35 en de rol van het Udense bedrijfsleven hierin. 

10. Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Vervoer in Agri Food Capital.

Naast de reguliere participatie neemt Uden deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel en aan de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. Er is gestart met het uitvoering geven van het regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen. Udense projecten die financiële ondersteuning van Agrifood Capital ontvangen zijn o.a. Diabetes Chellenge (Blauwrijk), Pre- en postoperatieve voeding (Bernhoven), Energy Storage System (Ecovat). 

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd:

- Impuls Brabantplein
- Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen
 

  Koploper in duurzaamheid   Toelichting
1. Uitvoeren van de in 2015 door de Raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. De voor 2017 geplande maatregelen zijn in uitvoering of daar wordt dit jaar mee gestart.
2. Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven.

Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit de G1000 top.

3. Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.

Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda. Maatregelen zijn het gebruik van cradle to cradle en biobased producten actief ondersteunen en 25% van de door de gemeente gebruikte materialen zijn in 2020 C2C of biobased.

4. Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering.

De toepassing van het ‘Circulair’ handelen in onze gemeentelijke uitvoering zal nader worden uitgewerkt.

5. Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren.

Via de Energiecoöperatie Uden stimuleert en ontzorgt ‘Thuis warm’ woningeigenaren bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen.
De gemeente Uden heeft samen met andere gemeentelijke overheden in Noordoost Brabant de samenwerkingsovereenkomst Brabant woont slim(BWS) ondertekend. Het digitale loket van BWS is in oktober gelanceerd. Samen met lokale partners wordt een lokaal plan van aanpak opgesteld.

6. Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen

De aanbesteding voor de aanschaf van duurzame voertuigen wordt voorbereid. De eerste voertuigen zullen dit jaar aangeschaft worden.
De oprichting van een lokale elektrische deelauto coöperatie is aanstaande. We verwachten dat in september2017 de eerste deelauto’s beschikbaar zijn.

7. Nieuwe afvalinzamelmethode bij laagbouw vaststellen.

Dit is door de raad vastgesteld in 2017.

8. Afvalproeven uitvoeren bij hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren Bij de hoogbouw zijn de gesprekken met de beheerders gestart.
9. Onderzoeken naar recyclemogelijkheden grof restafval milieustraat Insteek is dat verbetering van de recycling door een externe partij wordt opgepakt. Zodra deze zich heeft aangediend zullen wij zo’n initiatief faciliteren.
10. Onderzoeken hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden om zwerfafval te verminderen en daarmee meer afval beschikbaar te krijgen voor recycling Nascheiding van het grof restafval is mogelijk en wordt voor 2017 opgestart.
11. Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
12. Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren. Er zijn verkenningen gestart naar deze mogelijkheden. Er is onder andere een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden op Hoogveld Zuid.
13. Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Vanuit het provinciaal laadpalenproject voor elektrische auto’s worden in Brabant op strategische locaties laadpalen geplaatst. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen een openbare laadpaal in hum omgeving aanvragen. Enkele locaties zijn voorzien van stopcontacten voor het opladen van E-fietsen.
14. Onderzoeken haalbaarheid van teelt en verwerking nieuwe gewassen en productie van bio-based producten in Uden Vanuit het project AgroAs de Peel wordt dit jaar ca 5 ha ingezaaid met de gewassen Sorghum en industriële hennep. Deze gronden liggen in de gemeente Landerd.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd:

- In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda
- Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden

- Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord

- Deelnemen aan de kopgroep MVO ondernemers


 

  Versterken buitengebied   Toelichting
1. Het  opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  

De aanvulling van de nota van uitgangspunten 2012 is in overleg met de klankbordgroep en raadswerkgroep opgesteld en verwerkt tot een ontwerp van de  partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, afgestemd op de provinciale Verordening 2014, de uitspraak van de Raad van State en andere ontwikkelingen zoals afstemming met de nieuwe Geurverordening. Hierover heeft de raad in mei 2016 een besluit genomen. In augustus 2016 is het ontwerp ter inzage gelegd en in september is gestart met het beoordelen van de 83  zienswijzen. De vaststelling van de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied staat, na diverse inhoudelijke overleggen waar onder met de klankbordgroep en raadswerkgroep in juni 2017 op de agenda. Na de vaststelling volgt de beroepstermijn en we verwachten de uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van ingediende beroepen in het laatste kwartaal van 2018.

De provincie is bezig met een aanpassing van de Verordening Ruimte en planning is dat begin 2018 de aanpassing van de provinciale verordening Ruimte wordt vastgesteld.

Dit betekent dat er nieuwe  regelgeving rond mestverwerking en staldering komt en de mogelijkheden van het ontwikkelen van zonneparken verruimd zullen worden.  In de eerste helft van 2018 zal daarom ook gestart worden om deze aanpassing van de Verordening Ruimte door te vertalen naar gemeentelijk  niveau.

2. Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut.

Nieuwe functies in het buitengebied worden gefaciliteerd. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en dag en verblijfsrecreatie. Vorig jaar zijn er ongeveer 20 functiewijzigingen geweest bij voornamelijk agrarische bedrijven en naar verwachting wordt dit aantal  in 2016 verhoogd naar ongeveer 30 functiewijzingen doordat er steeds meer agrarische bedrijven gaan stoppen met behulp van de Stoppersregeling.

Deze ontwikkeling gaat naar verwachting de komende jaren door omdat er in totaal ongeveer 50 bedrijven met een intensieve veehouderijtak hebben aangegeven  te willen stoppen voor 2020. Dit betekent dat er gezocht zal moeten worden naar nieuwe functies en/of gezocht moet worden naar een stimulans om stallen te slopen omdat  er steeds meer leegstaande stallen komen in het buitengebied. Om sloop te stimuleren is de sloopbonusregling in de partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied verruimd.

Naar verwachting vinden er in 2017 en 2018 nog zeker 20 functiewijzigingen plaats door een toename van stoppende (agrarische)bedrijven die op zoek zijn naar een passende herbestemming.

3. Landschap van Allure: projecten uitvoeren voor eind 2017.

De eerste deelprojecten zijn uitgevoerd. Voor een aantal andere deelprojecten lopen de voorbereidingstrajecten (deels in aanbestedingsfase), welke deze zomer in uitvoering komen. Voor een aantal andere deelprojecten is de voorbereiding nog niet opgestart, aangezien grondverwerving en vergunningsprocedures eerst doorlopen moeten zijn. Indien de grondverwerving volgens plan verlopen, zullen alle deelprojecten voor eind 2018 uitgevoerd zijn. Dit past binnen het aangevraagde uitstel.

6. Digitale ontsluiting buitengebied. 

De partij die met subsidie van Provincie Noord-Brabant aan de slag zou gaan heeft de subsidie teruggeven aan de Provincie. Er is overleg  met omliggende gemeenten en de provincie om mogelijkheden te onderzoeken om tot concrete oplossingen te komen.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd:

- Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische    dragers en vrijetijdseconomie stimuleert.
- Opstellen nieuwe Geurverordening