Verberg het menu

Speelvelden (voorziening 25)

Beleid

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Zoals gemeld is voorjaar 2016 een geactualiseerd beheer- en beleidsplan (PDF, 1.1 MB) speelvelden vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn gelijk aan voorgaande jaren en meegenomen in deze paragraaf.

Begroting 2018

Aan deze voorziening wordt in 2018 € 143.100 toegevoegd vanuit de exploitatie. Jaarlijks wordt binnen de kaders van het vastgestelde (financiële) beleid een uitvoeringsprogramma vastgesteld met indicatief een doorkijk voor de komende vier jaar. Voor 2018 zijn hierbij de volgende projecten benoemd: Renovatie trainingsveld complex RKSV Volkel en bijveld 3Udi-’19. Daarnaast zal nog uitvoering gegeven worden aan lopende projecten, met name in park Moleneind, die in combinatie met de geplande herinrichting zullen plaatsvinden.