Verberg het menu

3e bezuinigingsmonitor 2013

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2013

Het is een goed gebruik om de Raad periodiek te informeren over de voortgang van de realisatie van de nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage ontvangt de Raad 4 keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Programmarekening, de Begrotingsnotitie en bij de Bestuursrapportage.

Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te lezen is er in 2013 van het totaal te realiseren bedrag van € 2.9 miljoen nu, na de 3e monitor 2013 € 2.4 miljoen gerealiseerd. Voor 2013 resteert er nog een te realiseren bedrag van €482.000.

In de 2e financiele afwijkingenrapportage doen wij voorstellen om van dit bedrag in totaal € 329.000 als dit jaar niet te realiseren te beschouwen. Deze voorstellen zijn uiteraard voorzien van een heldere toelichting.

Na verwerking van deze 3e rapportage dient er nog voor in totaal € 1 miljoen structureel aan bezuinigingstaakstelling ingevuld worden. Een specificatie van dat bedrag treft u hier (PDF, 322.8 kB).

Realisatie bezuinigingen 3e monitor 2013

Met deze 3e rapportage wordt € 384.500 in 2013 gerealiseerd oplopend naar € 433.000 structureel met ingang van 2014. Een specificatie van het gerealiseerde bedrag treft u hier.

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg definities fasen

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren;
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt;
  • In ‘Fase 2’ is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.