Verberg het menu

Programmaplan

Aan de hand van de 5 programma’s van het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Kiezen voor de toekomst van Uden, naar een nieuw evenwicht’ wordt jaarlijks een Programmaplan geschreven, met hierin de belangrijkse acties/ontwikkelingen voor het komend jaar.

Met de Raad is afgesproken dat we 2 keer per jaar over de voortgang van de realisatie van deze acties rapporteren. De 1e rapportage vindt plaats medio juni als onderdeel van de Begrotingsnotitie. De 2e rapportage is de Bestuursrapportage. Deze rapportage wordt besproken in de Raadsvergadering van december.

Aangezien de Raad het budgetrecht heeft presenteren we in deze Bestuursrapportage tevens de 2e financiële afwijkingenrapportage 2013. De geconstateerde financiële mee- en tegenvallers worden expliciet ter instemming voorgelegd aan de Raad.