Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Excellente dienstverlening

De dienstverlening naar onze burgers blijft een belangrijk aandachtspunt. De digitalisering van de dienstverlening is een prominent onderdeel daarvan. Er zijn nu een 100-tal producten die via de Digitale balie kunnen worden aangevraagd en/of afgehandeld. Door het standaardiseren en digitaliseren van de eenvoudigere producten maken we ruimte voor klanten met een complexe vraag. Deze klanten krijgen te maken met één medewerker die ervoor zorgt dat zij goed geïnformeerd worden over alle elementen van de vraag en dat deze vraag adequaat wordt afgehandeld.

Samenwerken in de regio

Inmiddels zijn (in opdracht van de Gemeenteraad) de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris verkennende gesprekken gestart met de ons omliggende gemeenten. De terugrapportage wordt medio november verwacht.  Afhankelijk van de keuzes worden in 2014 activiteiten gepland en gestart. Zaken zoals de decentralisatie van rijkstaken en de druk op eventuele schaalvergroting zullen ongetwijfeld van invloed zijn op de samenwerking met omliggende gemeenten.

Financiën op orde houden

De afgelopen periode heeft de realisatie van de afgesproken bezuinigingen volop aandacht gekregen. Ook komend jaar zal de realisatie van de bezuinigingen een belangrijke plaats innemen. De bezuinigingen vanuit de eerste ronde (2011-2014) worden per kwartaal gemonitord en ook het nieuwe pakket van bezuinigingen (2013-2016) wordt in een rapportagesysteem (monitor) opgenomen.

Naar een nieuw evenwicht

Om te zorgen voor een excellente dienstverlening moet blijvend geïnvesteerd worden in de kwaliteit van onze medewerkers. Voor de jaren 2012 t/m 2015 zijn twee belangrijke thema’s voor onze organisatie benoemd:

  • Ontwikkelen & opleiden: ondersteuning van de ontwikkeling en opleiding van de medewerkers.
  • Via het programma 2DO wordt de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie georganiseerd. Belangrijkste aandachtspunten: verbeteren interne advisering, ontwikkeltraject voor leidinggevenden, ontwikkeling Uden Academie, verbeteren projectmatig werken.
  • Boeien & binden: medewerkers (her)kennen de koers van de gemeente Uden halen hier inspiratie uit om zich verder te ontwikkelen in hun werk.

Op deze wijze geeft Uden een invulling aan goed werkgeverschap en bevordert de mobiliteit en flexibiliteit van individuele medewerkers en daarmee de gehele organisatie. Mede door het creëren en faciliteren van diverse vormen voor publiek ondernemerschap proberen we ook een aantrekkelijke werkgever voor onze medewerkers te zijn.

Digitale communicatie

In de benadering van, en communicatie met onze burgers zetten wij afhankelijk van het doel combinaties van middelen in. Digitale communicatiemiddelen spelen hierin een voorname rol. Deze website ontwikkelt zich door tot een plek voor interactie en dienstverlening; voor informatie halen, brengen én delen. Ook de mogelijkheden van social media worden steeds breder benut. Een en ander is in de “Communicatienota 2013-2016” te lezen.

Accommodaties

De kwaliteit en organisatie van het beheer van de accommodaties (MFA’s) is een belangrijk speerpunt. Inmiddels is MFA De Schakel (Volkel) met succes van start gegaan. Ook de MFA Muzerijk (Bitswijk) wordt begin 2014 geopend. De samenwerking (samenspel) tussen bewoners, instellingen, onderwijs en de gemeente speelt hierin een belangrijke rol.