Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2013 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Excellente dienstverlening   Toelichting
1 Verdere professionalisering ambtelijk apparaat op basis van een vierjarenplan. Via het programma 2DO wordt de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie georganiseerd. De belangrijkste aandachtspunten zijn: verbeteren interne advisering, ontwikkeltraject voor leidinggevenden, ontwikkeling Uden Academie en verbeteren projectmatig werken.
2 Verminderen bureaucratie en regeldrukte door schrappen van overbodige regels, eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningprocedures. Dit aspect heeft continue aandacht. Via de z.g. procesteams worden processen opnieuw beoordeeld en waar nodig slimmer ingericht. Ook via bijvoorbeeld het project “Kostendekkendheid van de leges” worden processen anders (efficiënter) ingericht.
3 Prestatiemeting via servicenormen en benchmarking. De gemeente Uden kent servicenormen en voortdurend worden deze geëvalueerd. Daarnaast doet de gemeente mee aan de benchmark http://waarstaatjegemeente.nl/ De gegevens van dit onderzoek leveren steeds input voor een verdere verbetering van de dienstverlening. De rapportage wordt in oktober in het College besproken en in de komende cyclus aan de  Raad aangeboden.
4 Inspraak, invloeden, participatie inwoners. Bij diverse projecten (zoals Udenaar de toekomst en de ondersteuning bij het gebiedsgericht werken) worden instrumenten ingezet om met inwoners te communiceren en hen ook te laten participeren. De inmiddels bekende LOL-methode (leren op locatie) is er daar één van.
5 Samenwerking tussen Raad, college en ambtenaren. Begin juni 2012 hebben de voorzitter en griffier van de Gemeenteraad evaluatiegesprekken gevoerd met de verschillende fracties afzonderlijk. Daarin blikten zij met de fracties terug op de afgelopen raadsperiode. Inmiddels heeft er in het najaar van 2012 een terugkoppeling en discussie plaatsgevonden over de bevindingen met Raad en College. Afgesproken is dat burgemeester en griffier in het najaar van 2013 nogmaals evaluatiegesprekken voeren met de verschillende fracties. Tijdens deze gesprekken kan de huidige raadsperiode in totaliteit geëvalueerd worden.
6 Uitwerking onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (op basis van Afronding programma Organisatieontwikkeling. In 2011 is deelgenomen aan “Waarstaatjegemeente.nl” met een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Hierover is de Raad in 2011 al gerapporteerd.
  Samenwerken in de regio   Toelichting
1 Uitvoeren bestuursprogramma stedelijke regio Uden-Veghel. Acties zijn vooral gericht op processen in de bedrijfsvoering. De basis is samenwerking is aantrekkelijk, maar het moet wel bijdragen aan het realiseren van de lokale doelstellingen.

Samenwerking in de regio: inmiddels zijn (in opdracht van de Raad) de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris verkennende gesprekken gestart met de ons omliggende gemeenten.
2 Intensivering samenwerking As-50 op de thema’s; Logistiek, Maashorst, Landbouw, HOV, Arbeidsmarkt, Zorgstructuren, Wonen en voorzieningen en Cultuur. De samenwerking As50 richt zich op de genoemde thema’s. Daarnaast zijn stappen gezet om op het gebied van ICT en P&O vanuit de As50 meer te gaan samenwerken. Wij verwijzen hierbij naar de individuele programma's.
3 Samenwerking As-50 realiseert concrete doelen. De samenwerking is het meest concreet bij de onderdelen in de bedrijfsvoering (P&O, ICT). De salarisadministraties van de gemeenten Veghel en Uden zijn inmiddels samengevoegd.
4 Samenwerking op het gebied van ICT en dienstverlening met Veghel en Oss. Deze samenwerking heeft geleid tot één gezamenlijke ICT-visie (PDF, 71.0 kB) (2012).
5 Verder vorm geven aan samenwerking 21 gemeenten Noord Oost Brabant. In 2010 hebben 20 gemeenten een Strategische Agenda (richting 2020) opgesteld. De hoofdthema’s omgeving, bereikbaarheid en mobiliteit, werk, energie en vitaal landelijk zijn daarin uitgewerkt. De realisatie van een toplocatie in Uden (Zorgpark), de realisatie van HOV en de strategische gebiedsontwikkeling rond de N279/A50 zijn als ambitie vastgesteld. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant met de vijf-sterrenregio is in ontwikkeling.
6 Intensivering samenwerking Area (voorheen SVUwonen) en gemeente Uden. Area en gemeente Uden hebben de prestatieafspraken inmiddels afgerond. Daarbij is zoveel als mogelijk met de gemeente Veghel samengewerkt.
  Naar een nieuw evenwicht   Toelichting
1 Zorgvuldig bezuinigingsproces opstarten met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. ind 2012 is een nieuwe bezuinigingsronde opgepakt. In de eerste drie maanden van 2013 is ambtelijk een pakket maatregelen ontwikkeld. Hiervan is € 1,9 miljoen

opgenomen in Programmabegroting 2014. We hebben een reserve-pakket aan maatregelen van € 1,8 miljoen achter de hand. De nieuwe kabinetsplannen, vastgelegd

in het 'Herfstakkoord', hebben wederom zijn financiële weerslag op onze gemeente.
2 Temporiseren of heroverwegen van geplande investeringen. In het traject rond de bezuinigingen is stilgestaan bij de nog uit te voeren investeringen. Waar mogelijk zijn hierbij voorstellen gedaan voor temporiseren c.q. heroverwegen.
3 Onderzoek doen naar nieuwe inkomstenbronnen. In het project “Bezuinigingen” is ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer inkomsten te verwerven.

Deze maatregelen zijn opgenomen in het pakket van bezuinigingen dat aan de Raad is aangeboden.
4 Interactieve ontwikkeling Visie ‘Hoe moet Uden er in 2020 uitzien?” met de gemeenteraad. De visie 2020 is medio 2012 aan de Raad gepresenteerd. Inmiddels zijn diverse werkgroepen aan de slag met de uitwerking van een aantal ideeën. Bijvoorbeeld:

Permacultuur en Mellepark. Ook het planten van het nieuwe “Prilleke” in maart van dit jaar is een resultaat van het project Udenaar de toekomst.
5 Ontwikkeling en uitvoering Citymarketing. Het plan van aanpak is afgerond. Een citymarketeer aangesteld.
  Financiën op orde houden   Toelichting
1 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De meerjarenbegroting is structureel sluitend.
2 Systeem van risico-management opzetten waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit. Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie en komt bij de meeste P&C producten aan bod. Ons weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio (weerstandscapaciteit/risico’s). Deze ratio wordt gebruikt als sturingsinstrument. Daarnaast bewaken we nauwlettend onze vermogenspositie. Zowel de weerstandsratio als de vermogenspositie zijn belangrijke pijlers bij de bepaling van onze financiële positie.
3 Lastendruk niet verhogen met uitzondering van inflatie. Het College en de Raad houden dit standpunt nog steeds vast. De lastendruk is alleen gecorrigeerd met het percentage voor prijsontwikkeling.
4 Mogelijkheden onderzoeken voor doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting. Het accent is verschoven naar de ontwikkeling van (mogelijk) nieuwbouw van het Udens College (m.n. locatie Schepenhoek). Hiervoor is in Programmabegroting 2014 dan ook een offerte opgenomen. Volgende stap is het bekijken op welke manier een mogelijke decentralisatie gerealiseerd kan worden.
5 Ontwikkeling van een adequate Planning & Controlcyclus gericht op transparante sturing en verantwoording. Onlangs is de Programmabegroting 2014-2017 webbased uitgebracht. Hiermee zijn alle planning & controlproducten volledig digitaal. We streven naar een continue verbetering van onze producten waarbij we zo goed mogelijk voldoen aan de behoefte van de Raad. De afstemming hierover vindt plaats in het auditcomité.
6 Efficiënt budgetbeheer. Jaarlijks worden twee (financiële) afwijkingenrapportages aan de Raad gepresenteerd. Deze rapportages zijn voldoende om te spreken van adequaat budgetbeheer.

Verder is een bezuinigingsmonitor ontwikkeld, waarmee (per kwartaal) op een overzichtelijke manier de voortgang van geplande bezuinigingen gevolgd kan worden. De Raad wordt in bovenstaande rapportages over de voortgang van deze realisatie geïnformeerd.