Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Bouwen naar behoefte

Het Ontwikkelingsprogramma Uden bouwt! heeft een langjarig karakter en loopt door tot en met 2030. In 2014 zetten we de huidige werkwijze van projectmatig werken voort. We faseren woningbouwprojecten, brengen deze gedoseerd op de markt en zoeken aansluiting op de marktvraag. Door maatwerk te leveren verwachten we dat we de voortgang in de bouwopgave kunnen houden. Voor Uden zuid ligt de prioriteit bij de afronding van Velmolen Oost en de realisatie van het centrumgebied met onder andere een supermarkt. Aan de noordkant van Uden start in Park Maashorst de bouw van woningen in het eerste plandeel. Daarnaast is er aanbod van nieuwbouwwoningen en –kavels in diverse prijsklassen en typen beschikbaar via de kavelwinkel.

In 2014 voeren we de (in 2013 gemaakte) prestatieafspraken uit en pakken we samen met Area een eerste herstructureringsproject op.

Versterken economisch klimaat

Centrumplan Hoek Promenade bevindt zich in 2014 in de realisatiefase. Ook wordt in 2014 gewerkt aan de ontwikkeling van het 'Bruisend gebied voor zorg en vitaliteit' en het 'Landschap van Allure' de Maashorst. Bedrijven en ondernemers worden ondersteund bij hun plannen door inzet van bedrijvenregie. De dienstverlening vanuit de gemeente naar ondernemers is een belangrijk speerpunt in 2014  en wordt verder doorontwikkeld. Ook de uitgifte van bedrijfskavels maakt daar deel van uit.

Koploper in duurzaamheid

De vraag of het in Uden duurzaam moet, hoeft niet meer gesteld te worden. Het gaat nu om de vraag hoe we het verder gaan inrichten. Kijkend naar ontwikkelingen en trends zien we als toekomstbeeld een circulaire economie. Steeds meer streven we naar hergebruik van producten in plaats van vernietiging in een verbrandingsoven. Overstappen naar een circulaire economie betekent een fundamenteel andere benaderingswijze. In onze gemeentelijke visie ‘Udenaar de toekomst’ schetst de burger van Uden ook een duurzame toekomst. Burgerparticipatie en het weer zelf regie pakken past bij de circulaire economie. De eerste ontwikkelingen zijn ook hier in Uden zichtbaar. Initiatieven als Hof van de toekomst, Repair Café en de lokale energiecoöperatie zijn hier voorbeelden van.

Versterken Buitengebied

In 2014 hebben we een vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied. In 2014 verwachten we ook nieuwe provinciale kaders voor de intensieve veehouderij waarbij de gezondheidseffecten voor de omgeving, dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijke aspecten vormen. Dat betekent dat we in 2014 weer meteen aan de slag gaan met een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan buitengebied om de nieuwe provinciale regels te vertalen in het gemeentelijk beleid.

De tendens van stoppende agrarische bedrijven die op zoek zijn naar een passende herbestemming voor de gronden en/of gebouwen blijft in 2014 door gaan, zodat herbestemmingen naar andere functies in het buitengebied aan de orde blijven.