Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2013 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1 Bouwen naar behoefte De verkoop van nieuwbouwwoningen en kavels is als gevolg van de crisis op de woningmarkt teruggevallen. We verwachten in 2013 ongeveer 77 woningen in aanbouw te nemen.
2 Uitvoeren prestatieafspraken Area. De strategische prestatieafspraken zijn vastgesteld en ondertekend. De operationele prestatieafspraken zijn in concept gereed en worden op korte termijn vastgesteld.
3 Zoeken naar nieuwe woonvormen. Dit is integraal onderdeel van besprekingen over de ontwikkeling van projecten met ontwikkelaars en woningcorporatie.
4 Herstructurering sociale woningbouw. Gesprekken met Area inzake herstructurering zijn opgepakt.
5 Actualisatie bestemmingsplannen kern Volkel, Odiliapeel en bedrijventerreinen. Alle plannen zijn voor 1-7-2013  vastgesteld.
6 Voortzetting Starterslening. Resterend budget is toereikend in 2013 en 2014.
7 Revitaliseren woonwijken. De gesprekken met de woningcorporatie over de aanpak en planning van de herstructureringsopgave zijn gestart.
8 Vergunningverlening inrichten op basis van de WABO. De Wabo-processen zijn adequaat ingericht en er wordt conform gewerkt.
9 Verkorten procedure vergunningaanvragen. De verkorte Wabo-procedures worden gehanteerd.
  Versterken Economisch Klimaat   Toelichting
1 Uitwerking Centrumvisie. Geen uitwerking van de centrumvisie als totaal maar in deelaspecten, zoals aanpak Zuiderpassage en aanpak leegstaande panden vanuit Udenaar de toekomst.
2 Ontwikkeling Uden Noord. De eerste kamer van ParkMaashorst is gezamenlijk met toekomstige bewoners ontworpen. Op basis hiervan zijn we het uitwerkingsplan aan het maken. Start bouw is conform planning voorzien in het voorjaar van 2014.

Hotel Uden-Veghel is conform planning gestart met de bouw en wil in 2014 haar deuren openen. De basis van het Zorgpark is gelegd. Het ziekenhuis Bernhoven inclusief huisartsenpost en 24 uurs apotheek, het zorghotel, het uitvaartcentrum en het kindcentrum zijn operationeel. Een multizorgcentrum is in ontwikkeling. Nu bouwen we uit naar een Regionaal Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid. Dit doen we via meerdere sporen en met diverse partijen. Het activeren van ondernemers en het uitwerken van het bidbook (Landschappen van Allure, Verfrissend Zorglandschap) hebben op dit moment de meeste aandacht.
3 Uitgifte herstructering bedrijventerreinen er 1 oktober is in 2013 1,33 ha bedrijventerrein verkocht. Aan het begin van 2013 heeft een transactie plaatsgevonden van circa 1 ha. Daarna zijn nog enkele kleine percelen verkocht. Er zijn diverse gesprekken met ondernemers gaande, waaruit begin 2014 grondverkopen kunnen resulteren.
4 Inrichten directe omgeving ziekenhuis. Het buitenterrein is als onderdeel van ziekenhuis Bernhoven operationeel conform planning sinds 2 april 2013.
5 Ontwikkeling centrum Plan Hoek Promenade. De bouw is gestart op 12 augustus en de oplevering wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2014. Daarnaast zullen de winkels door de huurders (V&D, H&M, La Place etc.) worden ingericht. De opening van de winkels wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2015.
6 Acquisitie bedrijventerreinen en Zorg park Uden. Voor acquisitie bedrijventerrein zijn afspraken gemaakt met makelaars. Acquisitie Zorgpark is een project dat in het kader van de economische samenwerking met Veghel  begin 2013 is gestart.
  Koploper in Duurzaamheid   Toelichting
1 Uitwerken nieuwe woonwijk met woningen die zelf energie leveren. Ambitie voor Uden Noord is vastgesteld en in concrete voorbeelden uitgewerkt.
2 Stimuleringsregeling voor burgers op gebied van duurzaamheid (Vlagheidefonds). Uden neemt deel aan het Vlagheidefonds.
3 Uitvoeringsprogramma bij duurzaamheidsbeleidsplanopstellen en  uitvoeren. De uitvoering van het programma loopt nagenoeg op schema. Het restant van de werkzaamheden worden afgerond in 2014.
4 Uitvoeren duurzaamheidstoets (GPR) bij bouwaan-vragen. Inmiddels is een nieuw dubo-convenant van kracht. De implementatie van de GPR-toets wordt voorbereid.
5 Energiezuinige gemeentelijke gebouwen (incl. zonne-panelen). In juni van dit jaar zijn op de gemeentewerf, als eerste gemeentelijke gebouw, zonnepanelen aangebracht. De plaatsing van zonnepanelen op andere gebouwen, o.a. Muzerijk, is in voorbereiding.
6 Duurzaam onderhoud plegen. Bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden krijgt het toepassen van duurzame materialen en beperkt gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen continue aandacht.
7 Uitvoeren afvalvisie. De lokale visie en doelstellingen zijn ingebracht bij de regionale afvalstrategie. Uden werkt samen met regiogemeenten ten aanzien van aanbesteding verwerken van huishoudelijk restafval. De aanbesteding vindt plaats met ingang van 1 februari 2017.
  Versterken Buitengebied   Toelichting
1 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut. Mogelijkheden voor nieuwe functies  zijn mogelijk gemaakt in het (voor) ontwerp bestemmingsplan Buitengebied.
2 Actualisatie bestemmingsplan buitengebied. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en zienswijzen worden beantwoord. De provincie gaat het beleid rondom de intensieve veehouderij aanpassen en er komt in maart 2014 een wijziging van de Verordening Ruimte. Nu is het nog niet duidelijk wat dat betekent voor de planning.
3 Voortzetten beleid natuurontwikkeling (gedifferentieerd landschap met 'groene longen'. Diverse projecten zijn in uitvoering: Leigraafdal, poelen in Slabroek en de Peelseheide.
4 Uitwerking landschapsinvesteringsregeling. De Raad heeft het gemeentelijk beleid landschapsinvesteringsregeling vastgesteld en alle iniatieven worden nu getoetst aan het vastgesteld beleid.