Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2013 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

opgestart/volgens planning  vertraging/afwijking  nog niet opgestart

  Samen de leefomgeving inrichten   Toelichting
1 Samenhang en afstemming m.b.t. de vier instrumenten voor burger-participatie (GOP / Dop / gebieds scan, Sociale Agenda en het activiteitenjaarplan). Dit verloopt volgens planning. Elk gebied heeft een platform en halfjaarlijks overleg met college.
2 Doelmatige en sobere huisvesting op basisniveau (vgl. onderwijs-huisvesting) voor alle sport- en ontmoetingsactiviteiten. Dit is een goed lopend proces dat pas is afgerond na afloop van de termijnen zoals benoemd in de veranderopgave (ca. 2020).
3 Stimuleren onderhoud openbare ruimte door inwoners (innovatief groen). In het kader van “Udenaar de Toekomst” zijn projecten opgestart zoals permacultuur, groenonderhoud Mellepark.
4 Voldoende aanbod van sport, spel, cultuur en vrije tijd:
  • Adequate huisvesting onderwijs
  • Voorzieningenstructuur cultuur in stand houden
  • Sportinfrastructuur
  • Realiseren evenementenaccommodatie
Dit is een goed lopend proces dat pas is afgerond na afloop van de termijnen zoals benoemd in de veranderopgave (ca. 2020).
5 Vergroten leefbaarheid:
  • Gebiedsgericht werken
  • Multifunctioneel gebruik Accommodaties
Het beheer openbare ruimte ligt op schema. Gebiedsgericht werken vindt plaats vanuit Openbare Werken en volgt uit het project "Evenwichtig timmeren aan de weg". Aanpassingen zullen worden doorgevoerd.
6 Opstellen archeologische waardekaart. Via het actualiseringsproces van de bestemmingsplannen is voor een deel van het grondgebied van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd. Voor het resterende grondgebied gebeurt dat dit jaar.
  Kwaliteit publieke ruimte   Toelichting
1 Snel en adequaat reageren op meldingen Openbare Ruimte. Door het gebruik van social media en app’s ontvangen we meer meldingen waar snel wordt op gereageerd, zoals is afgesproken.
2 Door het gebruik van social media en app’s ontvangen we meer meldingen waar snel wordt op gereageerd, zoals is afgesproken. Dit gebeurt in samenwerking met Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Werken en (indien aan de orde) THOR.
3 Groene openbare ruimte koesteren en onderhoude. Dit verloopt volgens jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema.
4 Voorbereiden en uitvoeren van groot-onderhoudsprojecten: Renovatie bomen, beplantingen, gras i.c.m. Groot Onderhoud wegen en riolering. Dit verloopt volgens  het jaarprogramma. Een enkel project stagneert door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bodemverontreiniging bij het Julianaplein. Daarnaast heeft er herprioritering plaatsgevonden vanwege het veiligstellen van subsidies.
5 Reconstructies Rentmeestershoef/Schoutenhoek Dit is aanbesteed. De uitvoering is gestart
6 Regulier beheer en onderhoud Openbare Ruimte. Dit verloopt volgens jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema. Op het gebied van openbare wegen is het onderhoud van de buitendienst toegevoegd aan het onderhoud door de civiele aannemer (Uitvoering naar de Top).
7 Ontwikkelen beleid onderhoud kunstwerken op openbaar terrein. Er is een 5-jarig onderhoudsplan opgesteld vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling waarvan de uitvoering door Openbare Werken is opgepakt. Naar verwachting is het beleid eind 2013 gereed.
8 Opknappen parkeergarage Brabantplein. De bouwkundige aanvullingen worden dit jaar opgestart. Het opknappen van de parkeergarage start direct na de bouwkundige aanvullingen.
  Goed en veilig vervoer   Toelichting
1 Realiseren vorm van hoogwaardig vervoer (HOV). Besluitvorming over handhaven situering busstation is in voorbereiding. Er is subsidie beschikbaar vanuit de  provincie. Voor het overige HOV is er € 20 mln gezamenlijk te besteden, waarvan de gemeentes de helft (€ 10 mln) moeten betalen. Voor Uden komt het bedrag uit op € 4 mln tot 2015 (€ 8 mln projectomvang). Bij de rondweg zijn tijdelijke haltes plaatsen gerealiseerd.
2 Aanleg Oostelijke Rondweg. Is voorlopig uitgesteld in verband met ontwikkeling industrieterrein Hoogveld-Zuid.
3 Goede bereikbaarheid /vervoer rondom ziekenhuis (P&R, carpoolplaatsen). Dit is gerealiseerd.
4 Verbeteren parkeerdrempels. Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen.
5 Veilige fiets en wandelvoorzieningen naar scholen en sportvoorzieningen. Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen.
6 oorbereiden en uitvoeren van diverse verkeersvoorzieningen en -maatregelen. In het asfalt van het fietspad Rechtestraat is LED verlichting aangebracht in de vorm van markering. In het donker is de ligging van het fietspad hierdoor duidelijk. De afdeling Openbare Werken start met de voorbereiding van de werkzaamheden voor het plaatsen van lichtmasten langs de Zeelandsedijk en in de Wijnkers e.o. n.a.v. klachten uit de buurt
7 Reguliere advisering verkeersmaatregelen, ontheffingen en vergunningen e.d. De advisering vindt doorlopend plaats.
8 Ontwikkeling Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Hiervoor vindt nadere afstemming met de regio plaats.
9 Verbeteren parkeergelegenheden in het centrum van Uden. Dit ligt op schema. De Birgittinessenstraat en Past. Spieringsstraat zijn  gerealiseerd, Altdientstraat en van Coothstraat zijn voorbereid.
  Talent ontwikkelen en benutten   Toelichting
1 Beter zicht op schooluitval. Dit is een continu proces en verloopt volgens planning.
2 Onderwijsbeleid gericht op doorlopende zorg- en leerlijnen vervat in afspraken van Lokaal Educatieve Agenda. De doorlopende lijnen zullen opnieuw vorm gegeven worden als gevolg van passend onderwijs. LEA wordt geëvalueerd en vertaald naar nieuwe afspraken.
  Sportief bewegen   Toelichting
1 Doelmatig basisniveau en beheer accommodaties sport en welzijn. Dit is een goed lopend proces. Voor de buitensportaccommodaties is het proces grotendeels afgerond. Voor de overige voorzieningen loopt het proces nog.
2 Stimuleren (laagdrempelige) deelname aan sport en bewegings-activiteiten:

 
Dit is een doorlopende activiteit in kader van participatiebeleid, niet meer vanuit Buurt Onderwijs Sportorganisaties (BOS) maar wel met behulp van combinatie functionarissen etc.
3 Sportinfrastructuur:
  • Tarieven- en subsidiebeleid beheer sportaccommodaties
  • - Voldoen aan de behoefte aan voldoende binnensportaccommodatie
Dit is een goed lopend proces. Het subsidie en tarievenbeleid is voor de eerste groep verenigingen afgerond. Voor de tweede groep is dit tijdelijk opgeschort. Naar de behoefte aan voldoende binnensportaccommodaties loopt nog een onderzoek.
  Gezondheid telt   Toelichting
1 Aanleggen fitnesstuinen in openbare ruimte. Dit wordt gezocht in de situaties dat werk-met-werk gemaakt kan worden. Het proces loopt. De uitvoering vindt plaat in 2014.
2 Door inspanning op welzijn de toestroom naar 1e lijnszorg en 'cure' laten afnemen. Dit is een continu proces dat zich pas op de lange termijn laat meten.
  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1 Realisatie evenementen-accommodatie (2012). De evenementenaccommodatie is gerealiseerd. De opening vindt plaats in november 2013.
2 Innovatieve Impuls aan cultuur. Dit is onderdeel van het participatiebeleid.
3 Innovatieve Impuls aan cultuur. Dit is onderdeel van het participatiebeleid.
4 Stimuleren uiteenlopend aanbod van (amateurkunst-) verenigingen. Dit is onderdeel van het participatiebeleid.
5 Aantrekkelijke kermissen in Uden, Volkel en Odilliapeel. De voorbereiding van de kermis  2014 is in voorbereiding waarbij opnieuw kansen en mogelijkheden worden onderzocht.
  Recreëren in de buitenlucht   Toelichting
1 Faciliteren dienstverlenende instellingen (VVV, Stichting Uden Promotie, Natuurcentrum Slabroek). Het proces verloopt volgens planning.
2 Ontwikkelen natuurgebied en schil de Maashorst. De ontwikkeling ligt op schema en verloopt in samenspraak met Maashorst gemeenten.