Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2013 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Sociale en doelmatige aanpak   Toelichting
1 Nadruk op sluitende integrale aanpak en op zorgtrajecten. Het proces verloopt volgens planning via de samenhang tussen de 3-transities.
2 Hoge prioriteit bij een snelle herintreding op de arbeidsmarkt. Dit is de voorbereiding op de Participatiewet (was Wet Werken naar Vermogen). Het proces verloopt volgens planning.
3 Onderzoeken mogelijke samenwerking met gemeenten op het gebied van toeleiding naar werk zodat kwaliteits- en efficiency-voordelen gerealiseerd kunnen worden. Dit is de voorbereiding op de Participatiewet (was Wet Werken naar Vermogen). Het proces verloopt volgens planning.
4 Doorontwikkeling Mens Centraal (geïntegreerde dienstverlening). Is gestopt per 1-1-2013. In overleg met KING wordt gewerkt aan het bestek van een nieuw te ontwikkelen product dat aansluit op veranderde WMO en geschikt is voor het totale sociale domein.
5 Verankering integrale dienstverlening binnen de afdeling Sociale Zaken (multidisciplinair overleg). Op basis van casusbesprekingen is multidisciplinair overleg georganiseerd.
6 Werk boven uitkering. Dit is de voorbereiding op de Participatiewet (was Wet Werken naar Vermogen). Het proces verloopt volgens planning.
7 Zorg op maat. Het proces verloopt volgens planning via de samenhang tussen de 3-transities.
  Investeren in meedoen   Toelichting
1 Inwoners van de gemeente Uden laten participeren in de samenleving waarbij er meer maatwerk geleverd wordt voor de klant op het gebied van werken, leren en inburgering. Het proces verloopt volgens planning via de samenhang tussen de 3-transities.
  Iedereen aan het werk   Toelichting
1 Hoge prioriteit voor jeugdwerkloosheid. In de regionale samenwerking tussen gemeenten Brabant Noordoost is dit een speerpunt.
2 Benaderen arbeidsmarkt vanuit breed economisch perspectief. In nauwe afstemming tussen sociale zaken, maatschappelijke ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling en door regionale samenwerking krijgt deze activiteit gestalte.
3 Continueren samenwerking tussen de 3 O’s: Overheid, Ondernemers en Onderwijs. In nauwe afstemming tussen sociale zaken, maatschappelijke ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling en door regionale samenwerking krijgt deze activiteit gestalte.
4 Samenwerking binnen het Werkplein versterken. Als voorbereiding op de Participatiewet (was Wet Werken naar Vermogen) moet ook het Werkplein worden omgevormd waardoor er vanzelf wordt toegewerkt naar nieuwe samenwerkingsafspraken.
5 Continueren Hoogwaardig handhaven. Met de inzet van de fraudepreventie-medewerker heeft dit evenals voorgaande jaren plaatsgevonden.
6 Instroombeperking o.a. door werkplein en regionaal arbeidsmarktbeleid. Dit is de voorbereiding op de Participatiewet (was Wet Werken naar Vermogen). Het proces verloopt volgens planning.
7 Fraudepreventie door middel van voorlichting over rechten en plichten, goede dienstverlening en uitvoeren van gerichte controles. Dit is verankerd in de manier van werken.
8 Invoering fraude-score kaart (DPS-matrix). De keuze voor applicatie is herijkt. Het principebesluit voor de invoering van DPS-matrix is genomen. Na afloop van de testfase wordt het definitieve besluit genomen. Naar verwachting medio februari 2014.
  Geen armoede   Toelichting
1 Onverkort doorzetten pro-actief armoedebeleid. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
2 tief opsporen verborgen armoede. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
3 Terugdringen niet gebruik voorzieningen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
4 Pro-actieve armoedebestrijding onder kinderen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
5 Samenwerking Jeugsportfonds Brabant. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
6 Samenwerking Stichting Leergeld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met betrekking tot aanbevelingen uit de evaluatie van het armoedebeleid, tot structurele subsidieverstrekking. De feitelijke voortzetting vindt al plaats, ook als onderdeel van 3 transities waarbij geen doelgroepen worden onderscheiden.
7 Optimaliseren van de dienstverlening en bevordering toegankelijkheid voorzieningen (o.a. door digitaal klantendossier). De processen lopen. Binnen de planning worden vervolgacties uit het procesteam verder opgepakt.
  Schulden voorkomen   Toelichting
1 Sterke nadruk leggen op preventie. Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is in concept gereed en wordt naar verwachting in november aan het College voorgelegd. Daarna zullen er nadere afspraken met de partners worden gemaakt. Een en ander is niet los te zien van het brede participatiebeleid.
2 Sterke nadruk leggen op integrale benadering van schuldhulpverlening. Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is in concept gereed en wordt naar verwachting in november aan het College voorgelegd. Daarna zullen er nadere afspraken met de partners worden gemaakt. Een en ander is niet los te zien van het brede participatiebeleid.
3 Proactieve en snelle ontwikkeling van schuldhulpverleningsbeleid in 2013. Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is in concept gereed en wordt naar verwachting in november aan het College voorgelegd. Daarna zullen er nadere afspraken met de partners worden gemaakt. Een en ander is niet los te zien van het brede participatiebeleid.
4 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012. Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is in concept gereed en wordt naar verwachting in november aan het College voorgelegd. Daarna zullen er nadere afspraken met de partners worden gemaakt. Een en ander is niet los te zien van het brede participatiebeleid.
5 Project preventie en vroegsignalering voortzetten. Het project is gestopt. De  opgedane ervaringen uit dit project zijn meegenomen in het uitvoeringsplan SDV (zie ook de toelichting hierboven bij toelichting Schulden voorkomen onder punt 1).
  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1 Kanteling van individuele voorzieningen naar collectieve, brede welzijnsvoor-zieningen. Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.
2 Behouden en aantrekken vrijwilligerswerk in relatie tot sociale activering. Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.
3 Verdere Implementatie aanbevelingen onderzoek indicatiestelling Wmo. Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.
4 Wegnemen belemmeringen voor mensen met beperking.

A) fysiek

  • voorzieningen WMO/WVG
  • bevorderen zelfstandig wonen
  • Ontwikkelen woonserviceszones

B) Geestelijk/overig
  • Beleid zelfstandigheid/zelfredzaamheid groepen
  • Consultatiefunctie ouderen
  • Participatie bevorderen en isolement terugdringen
Is uitvoering van het participatiebeleid. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2015.
  Samen leven   Toelichting
1 Een nieuw geïntegreerd beleidskader WMO, VGZ en Integratie. Het beleidskader is volgens planning vastgesteld in 2011 voor de periode 2012-2015.