Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2013 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Sociaal veilig   Toelichting
1

Uitvoering geven aan het jaarplan 2012 Toezicht en Handhaving openbare ruimte:

 • Illegale afvalstorting/hondenoverlast
 • Handhaving betaald parkeren
 • Verkeer- en vervoerszaken
 • Winkelcentra en buitengebied
 • Kermissen en evenementen
 • Drank en Horeca
 • Nachtregister
 • GBA controle op het gebied van arbeidsmigranten
 • De rol van gastheer-/vrouw nemen in de publieke ruimte
Loopt volgens het vastgestelde jaarplan en ligt op schema.
2

Sociaal emotionele beleving

 • Gezondheidszorg
 • Vaccinatieprogramma’s
 • Terrorismebestrijding
 • Veiligheidsmonitor
De veiligheidsmonitor is medio 2012 gepresenteerd en aan de Raad aangeboden.
3 Betrokkenheid buurtbewoners via Buurt Informatie Netwerken (BIN's). De Buurt Informatie Netwerken zijn in ontwikkeling. Inmiddels zijn er 8 BIN’s.
  Minder regels   Toelichting
1 Evalueren van de handhavingsnota “Waardering voor onze normen”, op Vrom-gebied. De handhavingsnota "Waardering voor onze normen" is geëvalueerd.
  Veilig door politie en brandweer   Toelichting
1 Gezamenlijke aanpak op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Dit is een doorlopende proces.
2 Aanpak criminaliteit & ongewenst gedrag. Jaarlijks wordt de commissie AZ geïnformeerd over Integrale Veiligheid (IV), waar de thema’s aanpak criminaliteit en ongewenst gedrag onderdeel vanuit maken.
3 Brandweerzorg; voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen en rampen (veiligheidsregio). De uitvoering geschied door de regionale brandweer. Zie ook de  jaarverantwoording van de Veiligheidsregio Brabant Noord.
  Veilig uitgaan   Toelichting
1 Cameratoezicht op de Markt. Het cameratoezicht op de Markt wordt gecontinueerd. Daarnaast is er gestart met de uitbreiding binnen het horeca concentratiegebied. Naar verwachting wordt in 2013 de werkelijke uitbreiding gerealiseerd. Het budget hiervoor maakt onderdeel uit van de 2e financiële afwijkingenrapportage 2013.
2 Intensiveren afstemming regelgeving. Het integrale veiligheidsbeleid is actueel gehouden.