Verberg het menu

Hoofdlijnen

De verslaggevingsregels voor het opstellen van de Programmarekening zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens die richtlijnen dient de gemeente een aantal overzichten op te nemen die op hoofdlijnen een beeld geven van de jaarrekening.

Zo wordt de Programmarekening cijfermatig op hoofdlijnen gepresenteerd. En geven we in een totaaloverzicht weer de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

Het overzicht van alle incidentele baten en lasten is eveneens verplicht.

Niet verplicht maar naar ons idee wel belangrijke informatie om te presenteren is de monitor van de bezuinigingstaakstelling 2012 en verder. In deze monitor laten we zien hoever we staan met de realisatie van de in Programmabegroting 2013 opgenomen bezuinigingen.