Verberg het menu

Monitoring bezuinigingstaakstelling 2013 e.v.

Zodra bezuinigingen niet direct realiseer zijn, worden ze als taakstelling opgenomen.

Programmabegroting 2013 bevat een aanzienlijk pakket aan nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen. In 2013 moest nog een bedrag van € 1,6 miljoen aan taakstellende bezuiniging ingevuld worden oplopend naar € 2,5 miljoen in 2017.

Let wel, het oorspronkelijk bezuinigingstaakstelling bedroeg ruim €4,3 miljoen structureel. De afgelopen jaren is al een aanzienlijk bedrag van die bezuiningingen gerealiseerd.

Gerealiseerde bezuinigingen 2013

Het is belangrijk om de voortgang van de bezuinigingen te monitoren. Zodra bezuinigingen namelijk niet tijdig gerealiseerd worden betekent dit een extra beroep op de algemene middelen.

Dit jaar hebben wij 4 keer gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen.

In de Bestuursrapportage 2013 heef de Raad ingestemd met het voorstel tot het afboeken van een bedrag van  €329.000 waarvan gesteld werd dat die bezuinigingen in 2013 niet haalbaar zijn. Dit bedrag bestond uit;

nr 14 Inverdieneffectdatalijn samenwerkende gemeenten

45.000

nr 10a Strategische personeelsplanning SO

20.000

nr 8c Extra formatie grondbedrijf
199.000
nr 90a Regionalisering Openbare Werken
65.000

In het resterende deel van 2013 is helaas eveneens niet gerealiseerd bezuiniging
 

nr 10a Strategische personeelsplanning efficiency secretariaten  € 25.000

In 2013 hebben we in totaal ruim € 1,3 miljoen wel gerealiseerd. In onderstaande tabel is in beeld gebracht de realisatie per rapportage.

Tabel gerealiseerde bezuinigingen 2013 per rapportage

Kijken we naar de nog te realiseren taakstelling dan geeft onderstaande grafiek een goed beeld. Hierin kunt u zien wat de begrote bezuiniging was vanaf 2012 en in hoeverre het één en ander inmiddels gerealiseerd is. Er rest nog een te realiseren bezuiniging van € 647.500.

Tabel met de begrote bezuinigingen 2012-2017 en de gerealiseerde bezuinigingen 2012-2017.

Nog te realiseren bezuinigingen 2014 en verder

Om de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen te kunnen volgen hanteren we verschillende fasen.

Fase 0

betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren

Fase 1

geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt

Fase 2

in fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Fase 3

fase 3 betekent dat de bezuiniging is gerealiseerd.

In onderstaande tabel is de fasering van de nog te realiseren bezuinigingen in beeld gebracht.

Een specificatie van het nog te realiseren structurele bedrag van € 647.500 treft u hier (PDF, 300.2 kB).

Ook in 2014 blijven we de voortgang van de realisatie kritisch volgen. De raad wordt hierover geïnformeerd via de Begrotingsnotitie 2015, de Bestuursrapportage 2014 en tot slot met de Programmarekening 2014.