Verberg het menu

Financiën op orde houden

Bezuinigingen

Na een eerste bezuinigingsronde heeft de gemeente in 2013 heeft een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen van € 3.7 miljoen opgesteld (zie ook naar een nieuw evenwicht / realisatie in één oogopslag / 1. Zorgvuldig bezuinigingsproces opstarten). Oorzaak hiervan was het aanhoudende begrotingstekort van de Rijksoverheid (meer dan 3%)  waardoor alle gemeenten wederom fors moesten bezuinigen. In de tweede ronde is vooral ingestoken op kansen voor de langere termijn en het genereren van meer inkomsten.

Een gedeelte (€ 1,9 miljoen) van deze bezuinigingen is ingezet om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden aan de Raad. Dit betekend dat ondanks het stijgen van de werkloosheid, de vergrijzing, de rijksbezuinigingen en de tegenvallende resultaten van het grondbedrijf, de gemeente Uden (meerjarig) financieel gezond is. Een van de manieren om hier grip op te houden, is scherp in beeld hebben welke risico’s we kunnen lopen in relatie tot ons weerstandsvermogen.

Winnend jaarverslag

Wij zijn in 2013 de trotse winnaar geworden van de Kordes Award 2013. Volgens de jury is de Programmarekening 2012 transparant en zeer goed leesbaar. Daarnaast heeft de gemeente Uden de Best Practice Award gekregen voor het systeem van risicomanagement. De Kordes Award wordt jaarlijks door Deloitte uitgereikt voor he  beste jaarverslag in de publieke sector van Nederland.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Financiën op orde houden   Toelichting
1 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten De meest actuele meerjarenraming maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2014-2017. Die meerjarenraming is structureel sluitend.
2 Systeem van risico-management opzetten waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie en komt bij de meeste P&C producten aan bod. Ons weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio (weerstandscapaciteit/risico’s). Deze ratio wordt gebruikt als sturingsinstrument. Daarnaast bewaken we nauwlettend onze vermogenspositie. Zowel de weerstandsratio als de vermogenspositie zijn belangrijke pijlers bij de bepaling van onze financiële positie.
3 Lastendruk niet verhogen met uitzondering van inflatie Het College en de Raad hebben dit standpunt nog steeds vast weten te houden. De lastendruk is alleen gecorrigeerd met het percentage voor prijsontwikkeling.
4 Mogelijkheden onderzoeken voor doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting Inmiddels zijn plannen voor nieuwbouw van het Udens College (m.n. locatie Schepenhoek) in voorbereiding. Hiervoor is in Programmabegroting 2014 ook financiële ruimte voor vrij gemaakt. Volgende stap is het bekijken op welke manier een decentralisatie gerealiseerd kan worden.
5 Ontwikkeling van een adequate Planning & Controlcyclus gericht op transparante sturing en verantwoording Onlangs is de Programmabegroting 2014-2017 webbased uitgebracht. Hiermee zijn alle planning & controlproducten volledig digitaal. We streven naar een continue verbetering van onze producten

waarbij we zo goed mogelijk voldoen aan de behoefte van de Raad. De afstemming hierover vindt plaats in het auditcomité.
6 Efficiënt budgetbeheer Afgelopen jaar zijn twee (financiële) afwijkingenrapportages aan de Raad gepresenteerd. Deze rapportages geven aan dat we kunnen spreken  van adequaat budgetbeheer. Verder is een bezuinigings-monitor ontwikkeld, waarmee (per kwartaal) op een overzichtelijke manier de voortgang van geplande bezuinigingen gevolgd kan worden. De Raad is via bovenstaande rapportages over de voortgang van deze realisatie geïnformeerd.

Realisatie 2013 in kengetallen

Goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid
  2011 2013 2014
Prognose Voor beide een goedkeurende controle verklaring Voor beide een goedkeurende controle verklaring Voor beide een goedkeurende controle verklaring
Werkelijk Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Informatiebron: Controleverklaring