Verberg het menu

Naar een nieuw evenwicht

De bezuinigingen van de Rijksoverheid zijn de laatste jaren van grote invloed op de gemeentelijke begroting. Ook in 2013 heeft de gemeente gewerkt aan het samenstellen van een pakket bezuinigingsvoorstellen. Dit pakket heeft geleid tot concrete bezuinigingen die de komende tijd uitgevoerd gaan worden. Om de voortgang te volgen is hiervoor een monitorsysteem ontwikkeld. Omdat er nog geen duidelijk beeld is van nog verdergaande bezuinigingen door het Rijk, is een aantal bezuinigingsvoorstellen nog niet geconcretiseerd. Deze voorstellen zijn benoemd, maar worden het komend jaar nog onderwerp van de besluitvorming.

Sluitende begroting

Duidelijk is dat de meerjarenbegroting van de gemeente Uden sluitend is. De afgelopen jaren is er evenwicht ontstaan in verantwoord investeren en het op een realistische wijze uitvoeren van bezuinigingen.

Realisatie in één oogopslag 

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking    nog niet opgestart

  Naar een nieuw evenwicht   Toelichting
1 Zorgvuldig bezuinigingsproces opstarten met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld Eind 2012 is een nieuwe bezuinigingsronde opgepakt. In de eerste drie maanden van 2013 is ambtelijk een pakket maatregelen ontwikkeld. Hiervan is € 1,9 miljoen opgenomen in Programmabegroting 2014. We hebben een reserve-pakket aan maatregelen van € 1,8 miljoen achter de hand. Omdat er nog geen duidelijk beeld is van nog verdergaande bezuinigingen is een aantal bezuinigingsvoorstellen nog niet geconcretiseerd. Deze voorstellen zijn benoemd, maar worden het komend jaar nog onderwerp van de besluitvorming.
2 Temporiseren of heroverwegen van geplande investeringen In het traject rond de bezuinigingen is stilgestaan bij de nog uit te voeren investeringen. Waar mogelijk zijn hierbij voorstellen gedaan voor temporiseren c.q. heroverwegen.
3 Onderzoek doen naar nieuwe inkomstenbronnen In het project “Bezuinigingen” is ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer inkomsten te verwerven. Deze maatregelen zijn opgenomen in het pakket van bezuinigingen dat aan de Raad is aangeboden.
4 Interactieve ontwikkeling Visie ‘Hoe moet Uden er in 2020 uitzien?” met de gemeenteraad Er zijn diverse werkgroepen aan de slag met de uitwerking van een aantal ideeën. Bijvoorbeeld: Hoef van de Toekomst, Repair Café, onderhoud door omwonenden Mellepark. Ook het planten van het nieuwe“Prilleke” in maart 2013 is een resultaat van het project Udenaar de toekomst.
5 Ontwikkeling en uitvoering Citymarketing Aan het project citymarketing is in 2013 nader invulling gegeven door het zoeken van verbinding met ondernemers en verenigingen, de website hierhoudenwevan.nl en marketingacties in het centrum.

Realisatie 2012 in kengetallen

Burgertevredenheidsscore voor participatie (uit 2-jaarlijkse burgerpeiling) is minimaal een 6.
  2011 2012 2013 2014
Prognose 6 Geen burgerpeiling 6 6
Werkelijk 5.8 Geen burgerpeiling 5.7