Verberg het menu

Samenwerken in de regio

  • De samenwerking Veghel – Uden is door de keuze voor een fusie (op termijn) tussen de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Schijndel in een ander daglicht komen te staan. Uden, als ook de omgeving, is zich aan het heroriënteren op deze nieuwe ontwikkeling.
  • De ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord; voorheen RUD) is gevormd en volop werkend.
  • De 5*regio Brabant Noordoost heeft zich verder ontwikkeld en is doorgegroeid naar een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Noordoost Brabant met als belangrijkste programma: AgriFood Capital. Dit is het samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Samen werken we aan een sterke regio waar het goed wonen en werken is. Onze focus is de agri en food sector met cross overs naar andere sectoren als health, ICT, pharma, logistiek, bouw.
  • De gemeenten Oss, Uden, Veghel en Bernheze willen het woon-, werk- en leefklimaat in de regio versterken. Samenwerken maakt de concurrentiepositie ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden steviger. In de samenwerking As50 ontplooit deze regio initiatieven die bijdragen aan een duurzame slagkracht en identiteit op cultureel, sociaal en economisch terrein. In de regio Noordoost Brabant - van Den Bosch tot Boxmeer - heeft de strategische agenda van As50 al voor resultaat gezorgd bij regionaal overleg en bij overleg met de provincie. Zo zorgt As50 er voor dat zij zelf en niet anderen bepalen wat mogelijk is in de nabije toekomst.
  • Maashorst: De verdere ontwikkeling van het gebied De Maashorst heeft de laatste jaren zich voortgezet op basis van het door de Raad vastgestelde Maashorstmanifest. Momenteel vindt hier een actualisatie van plaats. Hierin staat vooral de ontwikkeling van de natuurlijke kern van De Maashorst centraal. De komende jaren gaat ca 240 ha aan nieuwe natuur ontwikkeld  worden. Daarnaast wordt ingezet op ontwikkeling van de omgeving rondom de natuurkern, de schil. De projecten in de schil van De Maashorst komen regionaal tot ontwikkeling onder de noemer Landschap van Allure. Het project aan Udense zijde is het Verfrissend Zorglandschap. De projecten leiden tot meer recreatieve en hieruit voortvloeiende economische activiteiten. Continueringen en eventuele intensivering van inzet en sturing samen met de maashorstpartners is van cruciaal belang.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning  vertraging/afwijking  nog niet opgestart

  Samenwerken in de regio   Toelichting
1 Uitvoeren bestuursprogramma stedelijke regio Uden-Veghel De uitvoering van het bestuursprogramma regio is stil gelegd. Dit als gevolg van de gewijzigde oriëntatie van de gemeente Veghel.
2 Intensivering samenwerking As-50 op de thema’s; Logistiek, Maashorst, Landbouw, HOV, Arbeidsmarkt, Zorgstructuren, Wonen en voorzieningen en Cultuur De samenwerking As50 richt zich op de genoemde thema’s. Daarnaast zijn stappen gezet om op het gebied van ICT en P&O vanuit de As50 meer te gaan samenwerken.
3 Samenwerking As-50 realiseert concrete doelen De samenwerking is het meest concreet bij de onderdelen in de bedrijfsvoering (P&O, ICT). De salarisadministraties van de gemeenten Veghel en Uden zijn inmiddels samengevoegd.
4 Samenwerking op het gebied van ICT en dienstverlening met Veghel en Oss De samenwerking op dit vlak is gestopt vanwege de andere oriëntatie van deze gemeente. Er wordt nog wel samengewerkt op het gebied van informatie en deskundigheden uitwisselen.
5 Verder vorm geven aan samenwerking 21 gemeenten Noord Oost Brabant In 2010 hebben 20 gemeenten een Strategische Agenda (richting 2020) opgesteld. De hoofdthema’s omgeving, bereikbaarheid en mobiliteit, werk, energie en vitaal landelijk zijn daarin uitgewerkt. De realisatie van een toplocatie in Uden (Zorgpark), de realisatie van HOV en de strategische gebiedsontwikkeling rond de N279/A50 zijn als ambitie vastgesteld. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant met de vijf-sterrenregio is in ontwikkeling.
6 Intensivering samenwerking Area (voorheen SVUwonen) en gemeente Uden Area en gemeente Uden hebben de prestatieafspraken inmiddels afgerond. Daarbij is zoveel mogelijk samengewerkt met de gemeente Veghel.