Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Ook in 2013 heeft de crisis op de woningmarkt effect op de vraag  naar nieuwbouwwoningen. Om de woningbouw gedoseerd op de markt te  brengen, beter te faseren en de beschikbare capaciteit gericht in  te zetten, hebben we de projecten geprioriteerd. Het afgelopen jaar  hebben we nog nadrukkelijker acties ingezet die de verkoop van  woningen (en bouwkavels) stimuleren, zoals:

  • betrekken van burgers bij de planontwikkeling (interactief)
  • doorvoeren van programmawijzigingen (passend in de huidige markt)
  • voortzetten van de Starterslening
  • deelname aan het regionale Platform Wonen en aan de woonbeurs Uden-Veghel

Naast de aandacht voor het bouwen van woningen, zijn per 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel en digitaal te raadplegen, hebben we de Wabo-processen adequaat ingericht en, hanteren we verkorte Wabo-procedures.

Ter uitvoering van het Volkshuisvestingsbeleid 2012 hebben we in 2013 zowel strategische als operationele prestatieafspraken gemaakt met Area. En zijn we met Area in gesprek over de aanpak van een herstructurering van de sociale woningvoorraad.

Tot slot zijn de gemeenten Uden en Veghel samen met Area in augustus 2013 gestart met de voorbereidingen van een gezamenlijk woningmarktonderzoek. Dit woningmarktonderzoek bestaat onder andere uit een beschrijving van de huidige situatie (en recente geschiedenis), prognose (ontwikkelingen & trends), een woonwensenonderzoek en een berekening van de toekomstige woningvraag. Medio 2014 ronden we het woningmarktonderzoek af en vertalen we de uitkomsten naar een nieuwe woningbouwprogramma.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1 Bouwprogramma uitvoeren en continueren projectbureau. De verkoop van nieuwbouwwoningen en kavels is als gevolg van de crisis op de woningmarkt teruggevallen.In 2013 zijn 87 woningen in aanbouw genomen.
2 Uitvoeren prestatieafspraken Area. In 2013 zijn de strategische en operationele (op uitvoering gerichte) prestatieafspraken vastgelegd.
3 Zoeken naar nieuwe woonvormen. Dit is integraal onderdeel van besprekingen over de ontwikkeling van projecten met ontwikkelaars en woningcorporartie.
4 Herstructurering sociale woningbouw. Gesprekken met Area inzake herstructurering vinden plaats. In 2013 is gewerkt aan de inventarisatie van aspecten die een rol spelen bij herstructurering van woongebieden met huurwoningen.
5 Actualisatie bestemmingsplannnen kern Volkel, Odiliapeel en bedrijventerreinen Alle plannen zijn voor 1 juli 2013 vastgesteld.
6 Voortzetting Starterslening. In 2013 zijn 19 startersleningen verleend (incl. passeren bij de notaris). Resterend budget is toereikend in 2014.
7 Revitalisering woonwijken De gesprekken met Area over aanpak en planning van de herstructureringsopgave zijn gaande. Zie ook punt 4.
8 Vergunningverlening inrichten op basis van de WABO De Wabo-processen zijn adequaat ingericht en er wordt conform gewerkt.
9 Verkorten procedure vergunningaanvragen De verkorte Wabo-procedures worden gehanteerd

Realisatie 2013 in kengetallen

Bouwen naar behoefte

Prestatie indicator: aantal woningen per jaar
Prognose 2011 2012 2013 2014
  250 woningen 250 woningen 100 woningen 100 woningen
Werkelijk 189 woningen 154 woningen 87 woningen