Verberg het menu

Versterken buitengebied

Er zijn regionaal afspraken gemaakt om te komen tot een zorgvuldige duurzame veehouderij met veel aandacht voor de leefbaarheid en duurzaamheid. Voor het buitengebied gaat de aandacht uit naar het bieden van kansen om waar mogelijk alternatieven voor landbouw uit te voeren en agrarische ondernemers de kans te geven om nieuwe economische dragers te creëren  die belangrijkste waarden van het buitengebied verbinden met nieuwe markten en keten.

In overeenstemming met de Provinciale Verordening Ruimte hebben wij het afgelopen jaar ingespeeld op de veranderende ruimteclaims in het buitengebied en meer ruimte gezocht voor nieuwe functies in het buitengebied zoals zorgboerderijen, recreatie en natuurontwikkeling. Dit is verder uitgewerkt in o.a. de nota van uitgangspunten en het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2011/2013, de landschapsinvesteringsregeling (beleidsnotitie is goedgekeurd door B&W en wordt door de gemeeenteraad binnenkort behandeld) en het VAB beleid (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing).

Leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke begrippen en er zijn regionaal afspraken gemaakt om te komen tot een zorgvuldige duurzame veehouderij met veel aandacht voor de leefbaarheid. Voor het buitengebied gaat de aandacht uit naar het bieden van kansen om waar mogelijk alternatieven voor landbouw te kunnen uitvoeren.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Versterken Buitengebied   Toelichting
1 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut. Mogelijkheden voor nieuwe functies zijn mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Buitengebied 2013.
2 Actualisatie bestemmingsplan buitengebied Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en zienswijzen zijn beantwoord. In februari is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. De provincie gaat het beleid rondom de intensieve veehouderij aanpassen en in maart 2014 heeft een wijziging van de Verordening Ruimte plaatsgevonden. Dit betekent dat in 2014 een partiële herziening komt van het bestemmingsplan
3 Voortzetten beleid natuur-ontwikkeling (gedifferentieerd landschap met groene longen). Verschillende projecten zijn in uitvoering: Leigraafdal, poelen in Slabroek en de Peelseheide
4 Uitwerking landschapsinvesteringsregeling De gemeenteraad heeft het gemeentelijk beleid landschapsinvesteringsregeling vastgesteld en alle initiatieven worden nu getoetst aan het vastgestelde beleid.

Realisatie 2013 in kengetallen

Aantal recreatieve bezoekers in de Maashorst (10% meer na 4 jaar)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 0-meting, 2013 1e prestatiemeting Geen 10% meer dan peildatum 2011 10% meer dan peildatum 2011, meetdatum 2015
Werkelijk Uit bezoekersonderzoek Maashorst is gebleken dat bijna 1 miljoen bezoeken in de Maashorst plaatsvinden. Geen onderzoek plaatsgevonden *  

* Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in 2013 weer een nieuw bezoekersonderzoek zou plaatsvinden. Gelet op het grote aantal ontwikkelingen op dit moment, heeft de stuurgroep Maashorst besloten, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, dit onderzoek in 2015 uit te voeren.