Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in Uden is in 2013 met 7% gestegen ten opzichte van 2012. Het aantal banen komt uit op 23.277. Het aantal vestigingen is met ruim 2900 gelijk gebleven. De stijging van de werkgelegenheid is vooral te danken aan de komst van Bernhoven. De werkgelegenheid in de zorgsector in Uden is hierdoor bijna verdubbeld. De bouwsector laat de grootste daling zien, namelijk 11%. De werkgelegenheid in de logistiek en de industrie is gedaald met respectievelijk 8% en 6%. In de overige sectoren valt de werkgelegenheidsontwikkeling binnen een marge van 5% naar boven of beneden.

Centrum

Het centrum is in ontwikkeling. De doelstelling is om te komen tot 30.000 extra bezoekers (+ 25% t.o.v. 2010) voor 2015. Dit kan niet door autonome groei worden bewerkstelligd. De afgelopen jaren laten de bezoekerscijfers, in overeenstemming met het landelijke beeld voor winkelcentra, een dalende lijn zien. De verwachting is dat de ontwikkeling van centrumplan Hoek Promenade met daarin onder andere een H&M en V&D meer bezoekers gaat trekken. De oplevering van Hoek Promenade is gepland eind 2014/begin 2015.  Ook op andere locaties is Uden bezig met het versterken van het centrum. Zo is in de tweede helft van 2013 de evenementenhal geopend en is samen met Stichting Uden Promotie een plan ontwikkeld om de Zuiderpassage op te knappen. De werkzaamheden hiervoor zullen in de eerste helft van 2014 worden uitgevoerd. Binnen Udenaar de Toekomst wordt met betrokken partijen nagedacht over een concept voor het Brabantplein. Aan het Van Coothplein wordt een programma gerealiseerd dat bestaat uit een supermarkt, detailhandel en appartementen. De bestemmingsplanvoorbereiding heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2013. De planning is dat het bestemmingsplan in februari 2014 in procedure gaat. Start bouw staat gepland in het voorjaar 2015. In 2013 zijn ter versterking van het economisch functioneren van het centrum circa 300 parkeerplaatsen extra gerealiseerd aan het Sint Jansplein, Aldetiendstraat, Pastoor Spieringsstraat en de Leeuweriksweg. In 2014 komen er nog eens circa 300 parkeerplaatsen bij door de ontwikkeling van Hoekplan Promenade en de herinrichting van de Kerkstraat. In het kader van het project citymarketing is een citymarketeer aangetrokken die in samenwerking met andere partijen bouwt aan het sterke merk Uden. In augustus 2013 is de slogan hier hoUDEN we van gelanceerd.

Bedrijventerreinen

Ten aanzien van bedrijventerreinen is in 2013 in totaal 19.780 m2 aan bedrijfskavels verkocht en 1.485 m2 in erfpacht uitgegeven. We verwachten in de eerste helft van 2014 ongeveer 13.000 m2 te verkopen en 5.000 m2 te verhuren. Voor bedrijventerrein Loopkant-Liessent is in 2013 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad vastgesteld. In 2013 is de Stichting Woonboulevard Uden formeel opgericht. Dat is onder andere zichtbaar door landmarks op de rotondes rondom de Woonboulevard. Verder zijn enkele lege plekken aan de Industrielaan opgevuld, waaronder het omvangrijke leegstaande pand van voormalig Media Motion. Samen met UOV De Kring is in 2013 het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente opgesteld met daarin bijzondere aandacht voor de MKB-bedrijven uit Uden en de regio.

Uden Noord

In het voorjaar van 2013 is Bernhoven geopend. De omliggende (parkeer)terreinen zijn door ons aangelegd en de Nistelrodeseweg is gereconstrueerd en voorzien van twee bushaltes. Herstelhotel Udens Duijn en kindcentrum Het Groene Huis zijn sinds de tweede helft van 2013 operationeel. De bouw van Hotel Uden-Veghel is goed verlopen, in januari 2014 zijn de deuren geopend. Verder is er met een initiatiefnemer een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een groot multizorg complex gericht op Uden en de regio. In 2014 vindt hierover naar verwachting de besluitvorming plaats. Binnen regio Noordoost-Brabant, in 2013 omgedoopt tot AgriFood Capital, heeft Uden samen met Vught het regionaal trekkerschap voor zorgeconomie op zich genomen. Dit moet in 2014 leiden tot een regionale zorgagenda. Zorgpark Uden neemt  hierin als één van de toplocaties van de regio een belangrijke rol in. In het kader van een subsidieaanvraag binnen Landschappen van Allure heeft Uden samen met de drie andere Maashorstgemeenten een investeringsvoorstel van circa €31 mln. ingediend. In Uden zijn Bernhoven, IBN, Fitland en Villa d’Arto investerende partijen hierin. Hiervoor heeft de provincie in maart 2014 een subsidie van € 15 mln toegekend. Door de aanvraag is een goede voedingsbodem ontstaan voor economische initiatieven op het snijvlak van natuur en zorg

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Versterken Economisch klimaat   Toelichting
1 Uitwerking Centrumvisie Geen uitwerking van de centrumvisie als totaal maar in deelaspecten, zoals aanpak Zuiderpassage en aanpak leegstaande panden vanuit Udenaar de toekomst. Meer parkeergelegenheid aan het centrum toegevoegd.
2 Ontwikkeling Uden Noord De eerste kamer van ParkMaashorst is gezamenlijk met toekomstige bewoners ontworpen. Op basis hiervan ligt het uitwerkingsplan ter visie. Start bouw is voorzien in de tweede helft van 2014. Hotel Uden-Veghel heeft haar deuren in januari 2014 geopend. De basis van het Zorgpark is gelegd. Bernhoven inclusief huisartsenpost en 24 uurs apotheek, het zorghotel, het uitvaartcentrum en het kindcentrum zijn operationeel. Het parkeerterrein voor Bernhoven en de bijbehorende infrastructuur zijn aangelegd.

Er is een intentievereenkomst getekend om te komen tot een groot multizorgcomplex gericht op Uden en de regio. In 2014 vindt besluitvorming hierover plaats. Binnen regio Noordoost-Brabant, in 2013 omgedoopt tot AgriFood Capital, heeft Uden samen met Vught het regionaal trekkerschap voor zorgeconomie op zich genomen.

3 Uitgifte/herstructurering bedrijventerreinen Er is in 2013 voor totaal aan bijna 2 ha aan bedrijfskavels verkocht en 0,15 ha in erfpacht uitgegeven. We verwachten in de eerste helft van 2014 1,8 ha te verkopen of in erfpacht uit te geven.
4 nrichten directe omgeving ziekenhuis Het buitenterrein is conform planning operationeel sinds 2 april 2013.
5 Ontwikkeling centrumplan Hoek Promenade De bouw is gestart op 12 augustus 2013 en de oplevering wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2014. Daarnaast zullen de winkels door de huurders (V&D, H&M, La Place etc.) worden ingericht. De opening van de winkels wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2015.

Realisatie 2013 in kengetallen

Versterken economisch klimaat

Aantal arbeidsplaatsen minimaal 1800 extra in 2014, basis 2010.
  2011 2012 2013 2014
Prognose n.v.t. n.v.t. 23.000 24.000
Werkelijk 22.444 21.720 23.277  

Er is geen tussentijdse prestatie indicator benoemd. In 2014 dienen minimaal 1800 extra arbeidsplaatsen te zijn gerealiseerd. De toename van het aantal arbeidsplaatsen is met name toe te schrijven aan de komst van ziekenhuis Bernhoven.

Aantal bezoekers centrum (130.000 per week) in 2014.
  2011 2012 2013 2015
Prognose n.v.t. n.v.t. 110.000 100.000
Werkelijk Geen meting 109.700 88.500  

De telling is een momentopname. In 2012 is geteld tijdens het evenement Bourgondisch Uden in juni. Dit getal is om die reden niet helemaal representatief. In 2013 is geteld in april op een vrij frisse dag. Dit heeft ook invloed op het aantal passanten. Landelijk gezien loopt het aantal passanten terug in vrijwel alle centra.