Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

Ook voor de komende generaties wil Uden de leefbare stad zijn waar mensen met veel plezier wonen. De kernwaarden Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig hebben in 2013 gediend als toetsingskader voor beleid. Er is extra ingezet op het betrekken van de omgeving bij mensen die zorg hebben, zodat de zelfredzaamheid vergroot wordt. Een goede inrichting van de omgeving draagt bij aan het zo zelfstandig mogelijk leven en optimale participatie van onze inwoners. Een hechte relatie met onze gebiedsplatforms is daarbij essentieel omdat we met elkaar toewerken naar een hechte lokale steunstructuur.

In afwachting van de helderheid die het Rijk moet geven over de drie decentralisaties zijn er ter voorbereiding procesmatige stappen gezet. Alleen de transitie jeugd heeft geleid tot concrete informatie in de vorm van de nieuwe Jeugdwet. De vernieuwing van de Wmo en de Participatiewet zijn door het Rijk niet in 2013 afgerond en zullen dus in 2014 (naar verwachting) voor besluitvorming worden voorgelegd.

De afronding van IDOP-Volkel (Integraal Dorpontwikkelplan) is een zichtbaar resultaat van investeringen in voorzieningen en het verhogen van de kwaliteit van de publieke ruimte. Onderhoud aan de weg, herinrichting van de openbare ruimte en goed en veilig vervoer worden in één project samen opgepakt. Met beleidsafspraken over SROI (Social Return on Investment) is gezorgd dat in aanbestedingstrajecten ook afspraken worden gemaakt om lokale talenten te benutten en te ontwikkelen. Door nieuwe afspraken met bedrijven en organisaties zijn ook onze combinatiefunctionarissen vaker ingezet en hebben wij meer mensen kunnen aanzetten tot sportief bewegen. Verder hebben wij samen met de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) intensief gewerkt aan invulling van de basistaken zodat deze ook aansluiten op de decentralisaties. Juist omdat gezondheid telt, moet gezondheid een integraal onderdeel zijn van de totale procesgang rondom de burger. Het onderdeel fitnesstuinen uit het coalitie akkoord wordt in 2014 afgerond.

Investeren in een gezonde geest is ook van belang als het gaat om preventie en gezondheid. In  2013 is onder leiding van de culturele kwartiermaker gestart met de vertaling van de cultuurvisie naar een breed aanbod activiteiten en arrangementen met links naar recreatie en toerisme. De uitkomsten daarvan worden verwacht in 2014.

Het programma Goed leven en ontmoeten heeft acht doelstellingen. Ga direct naar:

Toelichting op de grootste en belangrijkste projecten

Wat heeft dit programma gekost

Wetten en regels