Verberg het menu

Goed en veilig vervoer

In 2013 is de U van Uden afgerond, zijn bushaltes toegankelijk gemaakt, is het busstation voorzien van een nieuwe overkapte fietsparkeervoorziening en zijn de Leeuweriksweg en de Millsebaan duurzaam en veilig ingericht.

In 2013 voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) onderzoek gedaan naar een nieuw voorkeurstracé. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor de reconstructie van het busstation, dat van maart t/m juni 2014 wordt omgebouwd tot toegankelijk regionaal HOV en OV station. Verder zal in 2014 gestart worden met de voorbereiding reconstructie kruispunt Velmolenweg/Losplaats/Botermarkt.

Fietsen en wandelen is in 2013 nog veiliger geworden. De parallelweg van de Volkelseweg is verlicht met LED verlichting. De weg wordt veel gebruikt door schoolgaande jeugd die hier zeker in de wintermaanden veel profijt van hebben. Voor komend jaar staat Heinsbergenstraat op de planning. Een deel wordt ingericht als fietsstraat.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens    planning vertraging/afwijking    nog niet opgestart

  Goed en veilig vervoer   Toelichting
1 Realiseren vorm van hoogwaardig vervoer (HOV). Besluitvorming over handhaven situering busstation is onderzocht en in voorbereiding. De aansluiting op de A50 is akkoord en wordt uitgevoerd met subsidie van de Provincie. Tracé aanpassing HOV door Uden is door het college geaccordeerd en aan de gemeenteraad gepresenteerd. De herinrichting van het busstation voor HOV en toegankelijkheid wordt voorbereid. Start uitvoering maart 2014.
2 Aanleg Oostelijke Rondweg . Is voorlopig uitgesteld in verband met ontwikkeling industrieterrein Hoogveld-Zuid.
3 Goede bereikbaarheid /vervoer rondom ziekenhuis - PR en carpoolplaatsen. Gerealiseerd.
4 Verbeteren parkeerdrempels. Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen.
5 Veilige fiets en wandelvoorzieningen naar scholen en sportvoorzieningen. Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen.
6 Voorbereiden en uitvoeren van diverse verkeersvoorzieningen en -maatregelen. In het asfalt van het fietspad Rechtestraat is LED verlichting aangebracht in de vorm van markering. In het donker is de ligging van het fietspad hierdoor duidelijk. De afdeling Openbare Werken start met de voorbereiding van de werkzaamheden voor het plaatsen van lichtmasten langs de Zeelandsedijk en in de Wijnkers, naar aanleiding van klachten uit de buurt.
7 Reguliere advisering verkeersmaatregelen, ontheffingen en vergunningen e.d. Advisering vindt doorlopend plaats.
8 Ontwikkeling Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Hiervoor vindt nadere afstemming met de regio plaats.
9 Verbeteren parkeergelegenheden in het centrum van Uden. Loopt volgens planning. De Birgitinessenstraat en Past. Spieringsstraat zijn gerealiseerd. De Aldetientstraat en Van Coothstraat zijn voorbereid.

Realisatie 2013 in kengetallen

10% daling ongevallen per jaar (politiemonitor)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 84 gevallen 10% daling per jaar 10% daling per jaar 10% daling per jaar
Werkelijk 62 gevallen Inmiddels beschikbaar maar door systematiek onbetrouwbaar Gegevens nog niet beschikbaar. Medio 2015 nieuwe gegevens beschikbaar. Nieuwe systematiek in ongevalsregistratie gestart door politie.