Verberg het menu

Kwaliteit publieke ruimte

Het centrum van Uden heeft een goede basis om een trekker te blijven in de regio. Zeer zichtbaar is de ontwikkeling van het westelijk deel van het centrum voor het plan Hoek Promenade, met nieuwe winkels, parkeervoorzieningen en woningen. Hiervoor is in 2013 de Pastoor Spieringsstraat verlegd,  het terrein bouwrijp gemaakt en zijn de ondergrondse afvalcontainers voor de woningen verplaatst.

De gemeente werkt planmatig aan het onderhoud van de wegverharding binnen en buiten de bebouwde kom van Uden, Volkel en Odiliapeel. Dit wordt vaak gecombineerd met andere nodige onderhouds- en reconstructie werkzaamheden aan de weg. De volgende projecten zijn afgerond:

 • Reconstructie Millsebaan
 • Reconstructie Rentmeestershoef/Schoutenhoek
 • Herinrichting Parkeerterrein Drossaard
 • Herinrichting Alardstraat
 • Herinrichting Leeuweriksweg
 • Herinrichting Hoevenseveld Fase1
 • Groot Onderhoud asfaltverhardingen (bijv. Zeelandsedijk, Kamer-/beemdenweg, Bronkhorstsingel)
 • Groot Onderhoud elementenverhardingen (bijv. Odiliapeel, Schutveld, Raam)

In juli is door gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant de heer Van Heugten de vernieuwde fietsenstalling van het busstation geopend.  De overkapte fietsenstalling met 712 stallingsplaatsen is gemaakt met behulp van subsidie van de provincie.  Ook zijn met  subsidie van de provincie alle geprioriteerde en een groot deel van de niet geprioriteerde bushaltes toegankelijk gemaakt voor mensen die slecht ter been zijn. Door het verhogen van de opstapplaats is het in- en uitstappen in de bus is nu gemakkelijker geworden.

In de Programmabegroting 2014 zijn financiën gereserveerd voor:

 • Een complete reconstructie van de Ruitersweg. De nieuwe Ruitersweg zal qua beeld gaan aansluiten op de Karrevracht.
 • Onderzoek naar een passende oplossing voor de kruising Velmolenweg/Losplaats/Botermarkt. In 2015 is budget gereserveerd voor het realiseren van de oplossing.
 • Voorbereidingen voor het  vervangen van de verkeersregelinstallatie (VRI) aan de Pres. Kennedylaan/ Bronkhorstsingel/Leeuweriksweg en aanpassingen de  VRI van de Industrielaan/Noordelijke Rondweg.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Kwaliteit publieke ruimte   Toelichting
1 Snel en adequaat reageren op meldingen Openbare Ruimte (inclusief aanpassen ‘varkensruggen’ industrieterrein) Door het gebruik van social media en app's ontvangen we meer meldingen waar snel op wordt gereageerd, zoals is afgesproken.
2 Onderzoeken oorzaak vernielingen/vandalisme en informeren wijkbewoners Dit gebeurt in samenwerking met Maatschappelijke  Dienstverlening, Openbare Werken en (indien aan de orde) THOR.
3 Groene openbare ruimte koesteren en onderhouden Dit loopt volgens jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema.
4 Voorbereiden en uitvoeren van groot-onderhoudsprojecten: renovatie bomen, beplantingen, gras i.c.m. groot onderhoud wegen en riolering Volgens het bijgestelde jaarprogramma is het één en ander uitgevoerd. Daarnaast heeft er een herprioritering plaatsgevonden vanwege het veiligstellen van subsidies.
5 Reconstructies Rentmeestershoef/Schoutenhoek Dit is aanbesteed. De uitvoering is gestart.
6 Regulier beheer en onderhoud openbare ruimte Dit verloopt volgens jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema. Op het gebied van openbare wegen is het onderhoud van de buitendienst toegevoegd aan het onderhoud van de civiele aannemer (Uitvoering naar de Top).
7 Ontwikkelen beleid onderhoud kunstwerken op openbaar terrein Er is een 5-jarig onderhoudsplan opgesteld vanuit Maatschappelijke Dienstverlening waarvan de uitvoering door Openbare Werken is opgepakt.
8 Opknappen parkeergarage Brabantplein De bouwkundige aanvullingen worden dit jaar opgestart. Het opknappen van de parkeergarage start direct na de bouwkundige aanvullingen.

Realisatie 2013 in kengetallen

aantal klachten (10% minder klachten)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 0-meting aantal klachten 10% minder klachten 10% minder klachten 10% minder klachten
Werkelijk 1614 klachten openbare ruimte Door de wijze van meten is het voor dit jaar niet mogelijk om het aantal klachten in beeld te brengen. Door de wijze van meten is het voor dit jaar niet mogelijk om het aantal klachten in beeld te brengen.