Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

Afgelopen jaar hebben wij een nieuw traject ingezet  gericht op het versterken van de sociale context in wijken, buurten en de dorpskernen van Volkel en Odiliapeel. De rode draad in dit traject is de functie van ontmoeten en de aandacht  voor welzijn. Multifunctionele accommodaties spelen daarbij een belangrijke rol, evenals andere gebruikelijke ontmoetingsplaatsen in de gemeente. In 2013 is de modernisering van ontmoetingsplein De Schakel in Volkel afgerond. De Multifunctionele Accommodatie MuzeRijk is begin 2014 afgerond. Samen met Terra Victa en de noodzaak tot bouw van een nieuwe basisschool zijn wij met  de inwoners van Odiliapeel in gesprek om te komen tot de beste oplossing voor die kern. De gebiedsplatforms zijn een dankbare partner in deze trajecten gericht op versterking van participatie en zelfredzaamheid van buurten en wijken. De vrijwilligers die actief zijn binnen Udenaar de toekomst zijn een dankbare ware inspiratiebron en in staat gebleken om tastbare resultaten te laten zien zoals het Repaircafé’ en de aansluiting met SamSam een applicatie gericht op verbinding tussen inwoners onderling.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Samen de leefomgeving inrichten   Toelichting
1 Samenhang en afstemming m.b.t. de vier instrumenten voor burgerparticipatie (GOP / Dop / gebieds scan, Sociale Agenda en het activiteitenjaarplan) Verloop volgens planning; elk gebied heeft een platform en halfjaarlijks overleg met college
2 Doelmatige en sobere huisvesting op basisniveau (vgl. onderwijs-huisvesting) voor alle sport- en ontmoetingsactiviteiten Is een goed lopend proces dat pas is afgerond na afloop van de termijnen zoals benoemd in de veranderopgave (ca. 2020)
3 Stimuleren onderhoud openbare ruimte door inwoners (innovatief groen) Binnen het project Udenaar de Toekomst zijn de permatuin Hof van de Toekomst en groenonderhoud Mellepark gestart. Daarnaast zijn restgronden zoveel mogelijk overgedragen aan particulieren.
4 Voldoende aanbod van sport, spel, cultuur en vrije tijd:
  • Adequate huisvesting onderwijs
  • Voorzieningenstructuur cultuur in stand houden
  • Sportinfrastructuur
  • Realiseren evenementenaccommodatie
Is goed lopend proces dat pas is afgerond na afloop van de termijnen zoals benoemd in de veranderopgave (ca. 2020)
5 Vergroten leefbaarheid
  • Gebiedsgericht werken
  • Multifunctioneel gebruik Accommodaties
De afdeling Openbare Werken werkt gebiedsgericht en volgt het project Evenwichtig timmeren aan de weg.
6 Opstellen archeologische waardekaart Het proces loopt, enkel de planning wordt niet gehaald.

Realisatie 2013 in kengetallen

Burger als partner: score 5.5 naar 6
  2011 2012 2013
Prognose Score 6 Geen burgerpeiling, volgende in 2013 Score 6
Werkelijk Score 5.8 Geen burgerpeiling, volgende in 2013 Score 5.7

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013

Per gebied een actief gebiedsplatform
  2011 2012 2013
Prognose 7 platforms tot en met 2014 7 platforms tot en met 2014 7 platforms tot en met 2014
Werkelijk Er zijn 6 gebiedsplatforms ingericht. Er zijn 7 gebiedsplatforms ingericht. Ambitie gerealiseerd