Verberg het menu

Sportief bewegen

Sportverenigingen worden met het nieuwe subsidiebeleid gestimuleerd om meer doelgroepen te bereiken. Hierbij worden zij ondersteund door Kicks!, de werknaam voor alle buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches zorgen samen met de cofinancieringspartners voor sportstimulering onder de doelgroep. Deze doelgroepen zijn in 2013 uitgebreid. Naast bewegingsonderwijs, naschools sportaanbod en verenigingsadvies is er een project gestart voor preventie overgewicht bij jeugd. Het project Gezond Bewegen zorgt  daarnaast voor leefstijlverandering onder de doelgroep 19-65 jaar met overgewicht en diabetes. In 2014 worden nieuwe projecten  ontwikkeld voor de doelgroepen jongeren en senioren waarbij buurtsportcoaches worden ingezet.

In 2012 hebben we een start gemaakt met het inhalen van achterstallig onderhoud van buitensport accommodaties die in de basisstructuur zijn ingestapt. Deze complexen, die nu in eigendom en beheer van de gemeente zijn, voldoen of gaan voldoen aan de bondsnormen. Hierbij zijn transparante huurbedragen en huursubsidiepercentages ingevoerd voor de buitensportverenigingen.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens   planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Sportief bewegen   Toelichting
1 Doelmatig basisniveau en beheer accommodaties sport en welzijn. Dit is een goed lopend proces. Voor de buitensportaccommodaties is het proces grotendeels afgerond.
2 Stimuleren (laagdrempelige) deelname aan sport en bewegings activiteiten. Doorlopende activiteit in kader van participatiebeleid; niet meer vanuit Buurt Onderwijs Sportorganisaties maar wel met behulp van combinatie functionarissen etc.
3 Sportinfrastructuur
  • Tarieven- en subsidiebeleid beheer sportaccommodaties
  • Voldoen aan de behoefte aan voldoende binnensportaccommodatie
Dit is een goed lopend proces. Het subsidie en tarievenbeleid is voor de eerste groep verenigingen afgerond. De raad en het college willen op dit moment geen verruiming van middelen. Nieuwe instroom is daardoor nu niet mogelijk. Naar de behoefte aan voldoende binnensportaccommodaties is onderzoek gedaan en de uitkomsten zijn vertaald in onder meer de kredietaanvraag voor nieuwbouw Udens College.

Realisatie 2013 in kengetallen

Oordeel burger sportvoorzieningen: 8
  2011 2012 2013 2014
Prognose 8 Geen burgerpeiling 8 Geen burgerpeiling
Werkelijk 8,1 Geen burgerpeiling 8  

 Informatiebron: Waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013.