Verberg het menu

Talent ontwikkelen en benutten

De gemeente stimuleert de inwoners om gezond te leven en vindt het bieden van kansen voor ontwikkeling en ontplooiing van groot belang. De aandacht gaat hierbij ook speciaal uit naar jongeren. Voorzieningen op het gebied van voortgezet onderwijs zijn de beste basis om de jeugd de kans te geven hun talent te ontplooien. In de Programmabegroting 2014 is  budget beschikbaar gesteld voor vernieuwing van het Udens college. Dit zal in de loop van 2014 fasegewijs voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Daarnaast blijven we actief kijken naar mogelijkheden om HBO-onderwijs in Uden te integreren in processen en samenwerkingsafspraken met organisaties. Onze deelname aan ‘Living Labs’, waarbij HBO en Universiteiten de onderzoek kant voor hun rekening  nemen, de samenwerking met ziekenhuis Bernhoven en het bieden van (afstudeer-)stages aan Udense studenten is daar een eerste resultaat van.

De regionale afspraken met het ROC (Regionaal opleidingscentrum), gericht op transparantie van hun bedrijfsvoering, vergroting van de flexibiliteit van aanbod en het kunnen leveren van maatwerk, hebben geresulteerd in nieuwe prestatie afspraken voor 2014 over besteding van de WEB-middelen (Wet Educatie Basisvorming).

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens   planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Talent ontwikkelen en benutten   Toelichting
1 Beter zicht op schooluitval Dit is een continu proces en verloopt volgens planning.
2 Onderwijsbeleid gericht op doorlopende zorg- en leerlijnen vervat in afspraken van Lokaal Educatieve Agenda De doorlopende lijnen zullen opnieuw vorm gegeven worden a.g.v passend onderwijs. De eerste zijn conceptvoorstellen zijn opgeleverd; vooralsnog is dit nog geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeente bewaakt termijnen en proces.

Realisatie in kengetallen

Voortijdige schoolverlaters die op een traject zijn gezet (100%)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 100% 100% 100% 100%
Werkelijk RMC kent alle voortijdige schoolverlaters 100% 100%  

Informatiebron: Kwartaalrapportage RBL (Regionaal Bureau Leerplicht)