Verberg het menu

Iedereen aan het werk

Vanaf 1 januari 2013 zou de nieuwe Wet Werken naar Vermogen in werking treden. In deze wet worden de Wwb, Wij, Wsw en Wajong samengevoegd met als doen klanten die in deze wet vallen actief te ondersteunen in een traject naar (passend) werk. De wet is door het Rijk omgebogen naar een nieuwe Participatiewet. De  feitelijke uitwerking van deze wet is vertraagd; de concepttekst wordt pas in 2014 verwacht hoewel de ingangsdatum nog steeds staat voor 1-1-2015. In 2012 zijn we al gestart met het opnieuw inrichten van onze werkprocessen en daar zijn we in 2013 mee verder gegaan gelijk met de reorganisatie van de afdelingen. Hierbij is al op de nieuwe Participatiewet geanticipeerd door de drie transities integraal te bekijken en gelijke uitgangspunten te laten vaststellen. In 2013 zijn de eerste initiatieven op het grensvlak van AWBZ en participatiewet gestart en deze zullen in 2014 verder worden gerealiseerd. Het geleerde van project Wajong I en II kan in deze initiatieven worden toegepast.

Realisatie in één oogopslag

  Iedereen aan het werk   Toelichting
1 Hoge prioriteit voor jeugdwerkloosheid In de regionale samenwerking tussen gemeenten Brabant Noordoost is dit een speerpunt.
2 Benaderen arbeidsmarkt vanuit breed economisch perspectief In nauwe afstemming tussen sociale zaken, maatschappelijke ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling en door regionale samenwerking krijgen deze activiteiten gestalte.
3 Continueren samenwerking tussen de 3 O’s: Overheid, Ondernemers en  
4 Samenwerking binnen het Werkplein versterken Als voorbereiding op de Participatiewet is het Werkplein in ontwikkeling. In 2014 moet worden toegewerkt naar nieuwe samenwerkingsafspraken.
5 Continueren Hoogwaardig handhaven Met de borging van de fraudepreventie-medewerker heeft dit een structurele plaats in het proces gekregen.
6 Instroombeperking o.a. door werk-plein en regionaal arbeidsmarktbeleid Dit is de voorbereiding op de Participatiewet. Zie verder punt 4.
7 Fraudepreventie door middel van voorlichting over rechten en plichten, goede dienstverlening en uitvoeren van gerichte controles Dit is verankerd in de manier van werken.
8 Invoering fraude-score kaart (DPS-matrix) De keuze voor applicatie is herijkt. Het besluit voor de invoering van DPS-matrix is genomen. Start maart  2014. In lijn met de start van de nieuwe afdeling.

Realisatie 2013 in kengetallen

Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
  2011 2012 2013 2014
Prognose Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 10% uitstroom naar regulier werk Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz
Werkelijk Aantallen uitstroom: 207, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10%  (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 189, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten)