Verberg het menu

Investeren in meedoen

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet leidde tot een bezuinigingsopdracht op het gebied van zorg en welzijn. Door te kijken of het anders kan en meteen te kijken of we de goede dingen doen, is het gelukt om in weer 2013 te werken binnen de financiële kaders. Niettemin is, mede door de economische crisis, het aantal aanvragen voor (bijzondere) bijstand is nog steeds er hoog.
De beschikbare werktijd moest verdeeld worden over de reorganisatie, de ontwikkeling van competenties vooruitlopend op de nieuwe taken en natuurlijk de directe dienstverlening aan onze klanten. Met inzet van alle medewerkers is het gelukt om de afgesproken doorlooptijden grotendeels te behalen. Alleen in het laatste kwartaal is, mede door de gebruikelijke najaarspiek, de wachttijd voor de beoordeling van aanvragen voor de voedselbank opgelopen. Er zijn direct aanvullende maatregelen getroffen om de achterstand in te lopen en herhaling te voorkomen.

Naar werk

Met de Wet werk en bijstand heeft de gemeente Uden de volledige financiële verantwoordelijkheid  voor inkomensondersteuning van mensen die aangewezen zijn op een uitkering. Tegelijkertijd met deze verantwoordelijkheid heeft de gemeente ook een grote beleidsvrijheid om deze uitkeringsgerechtigden (weer) aan de slag te krijgen. De gemeente biedt hiertoe verschillende voorzieningen aan die helpen bij het vinden van werk. Het kan hier bij gaan om:

  • Vrijwilligerswerk
  • Detacheringsbanen
  • Participatie plaatsen
  • Work First
  • Scholing

We kijken bij al onze cliënten naar de individuele omstandigheden. De persoonlijke gezinssituatie, een schuldensituatie, is de cliënt een niet-willer of een niet-kunner, tijdelijke ziekte, de afstand tot de arbeidsmark; het zijn allemaal overwegingen bij het verlenen van maatwerk. Het maatwerk is in alle gevallen gericht op het bevorderen van re-integratie.

In de Programmabegroting 2013 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in 2013.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Investeren in meedoen   Toelichting
1 nwoners van de gemeente Uden laten participeren in de samenleving waarbij er meer maatwerk geleverd wordt voor de klant op het gebied van werken, leren en inburgering. Het proces verloopt volgens planning via samenhang tussen 3- transities.

Realisatie 2013 in kengetallen

Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
  2011 2012 2013 2014
Prognose Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 10% uitstroom naar regulier werk Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz
Werkelijk Aantallen uitstroom: 207, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2011 is 523) Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2012 is 550) Aantallen uitstroom: 189, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2013  is 605)  

 Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)