Verberg het menu

Schulden voorkomen

Samen met kernpartner Aanzet is een uitwerkingsplan voor schuldpreventie en schuldhulpverlening gemaakt en zijn we in 2013 begonnen met de uitvoering. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van een groep vrijwillige begeleiders. Dit is in lijn met de doelstellingen van het Participatiebeleid: het versterken zelfredzaamheid en eigen kracht van de samenleving. De eerste helft van 2013 is de samenwerking met Aanzet benut voor verbetering van de begeleiding van vrijwilligers en om zicht te krijgen op de doorstroomsnelheid en dus benodigde inzet van begeleiding. Bij schulddienstverlening wordt gewerkt met zogeheten klantprofielen. Ook dit sluit aan op de nieuwe werkprocessen die nieuwe taken vanuit de decentralisaties integraal te kunnen vertalen in klantcontact en dienstverlening

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning    ​ vertraging/afwijking     nog niet opgestart

  Schulden voorkomen   Toelichting
1 Sterke nadruk leggen op preventie Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is gereed en wordt begin 2014 aan het College voorgelegd (inclusief besluitvorming t.a.v. screeningsinstrument).
2 Sterke nadruk leggen op integrale benadering van schuldhulpverlening Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is gereed en wordt begin 2014 aan het College voorgelegd (inclusief besluitvorming t.a.v. screeningsinstrument).
3 Proactieve en snelle ontwikkeling van schuldhulpverleningsbeleid in 2013 Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is gereed en wordt begin 2014 aan het College voorgelegd (inclusief besluitvorming t.a.v. screeningsinstrument).
4 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 Het beleidskader Schuld-dienstverlening (SDV) is vastgesteld. De klantprofielen zijn benoemd. Het uitvoeringsplan is gereed en wordt begin 2014 aan het College voorgelegd (inclusief besluitvorming t.a.v. screeningsinstrument).
5 Project preventie en vroegsignalering voortzetten Het project is gestopt. De opgedane ervaringen uit dit project zijn meegenomen in het uitvoeringsplan SDV (zie ook de toelichting hierboven bij toelichting Schulden voorkomen onder punt 1).

Realisatie 2013 in kengetallen

Elke cliënt wordt binnen 1 week na melding uitgenodigd voor een gesprek en binnen 4 weken is een plan van aanpak voor de cliënt gereed. Per 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening ingevoerd en gelden de volgende nieuwe termijnen: - binnen 4 weken na medling vindt er een gesprek plaats; - binnen 4 weken na het gesprek is er een plan van aanpak opgesteld en een beschikking afgegeven.
  2011 2012 2013 2014
Prognose Totaal 320 nieuwe cliënten waarvan uitnodiging binnen 1 week > 320 cliënten waarvan plan van aanpak binnen 4 weken > 320 cliënten Totaal 320 nieuwe cliënten waarvan uitnodiging binnen 1 week

> 320 cliënten waarvan plan van aanpak binnen 4 weken > 320 cliënten

100% behalen van toegezegde doorlooptijden Aantal cliënten 2014: 235

- binnen 4 weken na melding op gesprek: 235 cliënte;

- binnen 4 weken na het gesprek plan van aanpak en beschikking afgegeven:
Werkelijk Aantal cliënten 196
 
op gesprek binnen 1 week > niet geregistreerd;
 
plan van aanpak binnen 4 weken > 196,
Aantal cliënten 235

op gesprek binnen 1 week > niet geregistreerd; plan van aanpak
 

binnen 4 weken > 235 (*)
Aantal meldingen 255, allen tijdig op gesprek binnen 4 weken.

Plan van aanpak binnen 4 weken 238.

 

(*)  onder voorbehoud i.v.m. wijziging termijnen en informatiebron

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (Alegro)