Verberg het menu

Sociale en doelmatige aanpak

We doen een groter beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen. Voorop blijft staan dat gemeentelijke verantwoordelijkheid  primair ligt bij de kwetsbare mensen (jeugd, de chronisch zieken, gehandicapten en de minima). Zelfredzame mensen worden zoveel als mogelijk direct geleid naar de juiste oplossing of voorziening buiten de gemeente. Bij de ondersteuning van kwetsbare mensen kijken we samen met hen naar wat wél kan en wat de directe omgeving kan bijdragen. De gemeente treedt met name op als regisseur en stimuleert  de samenwerking tussen de diverse partijen rondom de burger. Daarnaast schept de gemeente de kaders.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Sociale en doelmatige aanpak   Toelichting
1 Nadruk op sluitende integrale aanpak en op zorgtrajecten Het proces is aan de hand van de samenvoeging van de afdeling Mo en SZ vorm gegeven. De inhoudelijke kant is via het traject van de Integrale Front Office meegenomen. In 2014 wordt dit verder vertaald naar afspraken met externen en herziening functieboek.
2 Hoge prioriteit bij een snelle herintreding op de arbeidsmarkt Dit is de voorbereiding op de Participatiewet. Het proces verloopt volgens planning.
3 Onderzoeken mogelijke samenwerking met gemeenten op het gebied van toeleiding naar werk zodat kwaliteits- en efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden Dit is de voorbereiding op de Participatiewet (was Wet Werken naar Vermogen). Het proces verloopt volgens planning.
4 Doorontwikkeling Mens Centraal (geïntegreerde dienstverlening) Is gestopt per 1-1-2013. In overleg met KING wordt gewerkt aan het bestek van een portal als schakel tussen de diverse wetten op het  sociale domein.
5 Verankering integrale dienst-verlening binnen de afdeling Sociale Zaken (multidisciplinair overleg) Op basis van casusbesprekingen is multidisciplinair overleg georganiseerd.
6 Werk boven uitkering Vooruitlopend  op de Participatiewet worden hierop initiatieven ontwikkeld in samenwerking met Uden naar de toekomst.
7 Zorg op maat Door het beter inrichting van de omgeving is er minder zorg op maat nodig. De nieuwe inzet van welzijnswerk, waarmee in 2013 is begonnen,  moet vooral in 2014 leiden tot meetbare resultaten

Realisatie 2013 in kengetallen

Elke uitkeringsgerechtigde zit in een traject naar werk, sociale activering of zorg
  2011 2013 2013 2014
Prognose 100 % van de cliënten 100 % van de cliënten 100 % van de cliënten 100 % van de cliënten
Werkelijk 100 % van de cliënten 100 % van de cliënten 100 % van de cliënten  

 Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)