Verberg het menu

Renteontwikkeling en -beleid

Renteontwikkeling

Voor de rentevisie in de programmarekening is aangesloten bij de prognoses van de Nederlandse banken. Let wel, onderstaande prognose is een momentopname. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen op de financiƫle markt is het goed mogelijk dat ten tijde van behandeling van de programmarekening in de raadsvergadering de economische situatie weer gewijzigd is.

  • De korte rente: De kortlopende rente is op dit moment nog steeds zeer laag. De kortlopende rente is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van 2012. Banken verwachten dat de kortlopende rente voorlopig ongeveer gelijk zal blijven.
  • De lange rente: Evenals de korte rente, is ook de rente van de langlopende leningen licht gestegen. Echter is de rente nog steeds historisch laag. De verwachting van de Nederlandse banken is dat de rente voorlopig rond 2,5/3% zal blijven.

Rentebeleid

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Deze rente bedraagt in 2013 4,5%, (in 2012: 5%).

Jaarlijks wordt beoordeeld of tot aanpassing van de omslagrente over gegaan dient te worden. Naar aanleiding van deze beoordeling is middels begrotingsnotitie 2014 besloten om vanaf 2014 de omslagrente te verlagen naar 4,0%.

De werkelijke gemiddelde rentelast over 2013 bedroeg 4,28%.