Verberg het menu

Grondbeleid

Grondbeleid van een gemeente is  een instrument om  ruimtelijke doelstellingen te bereiken. Die doelstellingen liggen  op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, openbare ruimte, infrastructuur,  recreatie en natuur. De gemeente geeft in deze paragraaf een  overzicht van de lopende, af te ronden en toekomstige projecten, de  vorm waarin zij worden uitgevoerd, de financiële consequenties van  de projecten, de prioritering  en de manier van control en beheersing.

Beleid

In de raadsvergadering van 21 december 2006 is de nota Grondig Uden en Veghel (PDF, 387.6 kB)(2006) vastgesteld. Hierin staan de algemene uitgangspunten en doelstellingen voor het grondbeleid alsmede de kaders voor de uitvoering van het grondbeleid. Op 11 februari 2010 is hierop vanwege de invoering van de grondexploitatiewet per 1 juli 2008 en de Interimstructuurvisie Uden ( ISVU ) 2009-2015 een aanvulling (PDF, 251.5 kB)vastgesteld.

De gemeente Uden voert  thans geen actief grondbeleid meer.  Dit is besloten bij de vaststelling van het Actieplan gebiedsontwikkeling in september 2011.  De gemeente  hanteert een marktconform grondprijsbeleid en kostenverhaal bij particuliere initiatieven vindt bij voorkeur plaats via te sluiten privaatrechtelijke overeenkomsten.

Verantwoording

Vanwege de verminderde afzet van woningbouwgrond en bedrijfsterreinen heeft Uden, zoals vele gemeenten, de winstprognoses naar beneden bijgesteld en voorzieningen getroffen ter afdekking van verliesgevende grondexploitaties. Op de nieuwe marktsituatie is ingespeeld met o.a. temporisering in de uitgifte-prognoses en het Actieplan Gebiedsontwikkeling van 2011. Dit plan bevat maatregelen die bijdragen aan het financieel gezond houden van het grondbedrijf en het zoveel mogelijk beperken en beheersen van de risico’s. Deze risico’s staan vermeld in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen. Ten opzichte van de raming  is de uitgifte van woningbouwgrond in 2013 achtergebleven en voor bedrijfsterreinen wat hoger uitgevallen.

Voorzieningen

Alle voorzieningen en reserves (PDF, 329.3 kB)van het grondbedrijf worden jaarlijks opnieuw gewogen en beoordeeld. In de jaarrekening 2013 is ten laste van het rekeningresultaat een aanvullende voorziening getroffen voor exploitatienadelen van €  47.473. De totale stand van deze voorziening is per ultimo 2013 € 22.436.000.  De stand van de voorziening Herwaardering, bedoeld voor de niet in exploitatie genomen gronden, is verlaagd  met  ca € 1,1  mln tot € 7,1 miljoen.  De verlaging komt met name door verkochte gronden.  In 2013 is er alleen een tussentijdse winstneming geweest ter grootte van de gebruikelijke stortingen in de bestemmingsreserves. Dit betreft een bedrag van ca. € 638.000.  Dit is conform het gemeentelijke beleid rondom tussentijdse winstnemingen. Er zijn geen complexen afgesloten. Het resultaat op restgronden bedraagt ca € 46.000 positief. De stand van de ABR-grondbedrijf bedraagt per ultimo 2013 ca € 2,3 mln. De Algemene Bedrijfsreserve grondbedrijf is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit van de gemeente Uden. Het geïnvesteerde vermogen in het grondbedrijf bedraagt ultimo 2013 bijna € 85 miljoen. Hiervan is een groot deel afgedekt door de voorzieningen herwaardering en de voorziening exploitatienadelen. Het netto geïnvesteerde vermogen bedraagt bijna € 56 miljoen.

Onderstaande tabel toont het verloop in van de (bruto) grondvoorraad sinds 2010. De boekwaarde van de ‘in exploitatie genomen gronden’ is afgenomen door hogere verkoopopbrengsten dan gemaakte kosten, zoals kosten bouw- en woonrijp maken en plankosten.

Klik hier voor het overzicht complexen in exploitatie (PDF, 308.2 kB), complexen nog niet exploitatie (PDF, 298.5 kB)en overige complexen (PDF, 293.5 kB).

 Vooruitblik

Via het jaarlijkse MeerJarenPerspectief (MJP) voor het grondbedrijf houden we de vinger aan de pols. Uitgangspunten voor het MJP 2014 zijn:

  • voortzetting van het winterslaapscenario met een neerwaartse bijstelling van de uitgifte van kavels.
  • verdere differentiatie van grondprijzen woningbouw met behoud raadsmandaat tot 25% marge op de gemiddelde grondprijs in het betreffende plangebied.

Zoals op de thema-avond met de Raad is gecommuniceerd is de winstverwachting licht gedaald tot ca €1,9 miljoen: € 24,3 miljoen positief voor winstgevende complexen en € 22,4 miljoen negatief voor verliesgevende complexen.

Het verloop van de winstprognoses vanaf 2010 is weergegeven in onderstaande tabel.

Het geactualiseerde MJP wordt behandeld in dezelfde raadsvergadering als de jaarrekening.  In het najaar vindt bij de voortgangsrapportage Uden Bouwt een tussentijdse monitoring plaats.