Verberg het menu

Grondprijsbeleid

Zoals vastgelegd in de nota grondbeleid wordt een marktconform grondprijsbeleid gehanteerd.

Gelet op de ontstane marktsituatie wordt sinds 2011 niet meer uitgegaan van een jaarlijkse trendmatige aanpassing van de grondprijzen. De huidige marktsituatie vraagt om maatwerk en een daar op afgestemde grondprijsdifferentiatie.

In het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling 2011 is er dan ook voor gekozen om een zo goed mogelijke marktconforme grondprijsdifferentiatie toe te passen waarbij de kavelgrootte, de ligging, bebouwingsmogelijkheden en perceelkenmerken alsmede de locatie bepalend zijn.

De raad heeft het College voor deze marktconforme prijsdifferentiatie de bevoegdheid gegeven de prijzen te verhogen of te verlagen met maximaal 25% ten opzichte van de in de betreffende grondexploitatie opgenomen gemiddelde grondprijs. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitgifte van bouwgrond wordt op basis van genoemde differentiatie de marktconforme verkoopprijs door het College vastgesteld.

De verkoopprijzen worden hierbij  mede extern getoetst / getaxeerd. We werken hierbij met een taxatiecommissie waarin 2 externe taxateurs en 2 interne vastgoedadviseurs  deelnemen.

Met deze werkwijze wordt tegemoet gekomen aan het maatwerk dat de huidige marktsituatie vraagt.