Verberg het menu

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Uden heeft vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, sport- en speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting en bruggen.

Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente. Onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is het onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf is het onderhoudsprogramma van de kapitaalgoederen opgenomen.

Vastgestelde plannen

De raad heeft op 10 november 2011 het geactualiseerde v-GRP+ (riolering en water) en de hoogte van de rioolheffing voor de jaren 2012-2015 en bij raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 (PDF, 86.6 kB)vastgesteld.

In het totale voorstel rondom de sportaccommodaties is in het kader van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties (najaar 2011) de dotatie voor 2012 voor sport- en speelvelden vastgesteld

Het college heeft op 13 november 2012 besloten tot de herijking van de onderhoudsfondsen Openbare Werken (wegen, groen, openbare verlichting) over de jaren 2013-2016. Ten aanzien van de voeding van deze fondsen is sprake van continuering van bestaand beleid, met ongewijzigd budget en toegenomen, maar aanvaardbare risico’s. De resultaten van deze herijking zijn aan de Raad ter informatie aangeboden en verwerkt  in de programmabegroting 2014.

De theoretische bepaling van de noodzakelijke voedingen van het groot-onderhoudsfonds voor wegen is hoger dan de  gebudgetteerde voeding voor de komende meerjarenperiode. Het beleid ten aanzien van de normen ligt vast in de Nota Openbare Ruimte, aangevuld met de door u vastgestelde bezuinigingsmaatregelen.

De budgetten zijn niet opwaarts bijgesteld  omdat ons inziens
 

 1. Het kwaliteitsniveau ruim voldoende is (bij wegen 90% n.a.v. visuele inspectie)
 2. We binnen de kwaliteitsnormen nog kunnen prioriteren in volgorde van veiligheid, duurzaamheid., comfort en aanzien.
 3. Werkzaamheden gefaseerd kunnen  worden uitgevoerd.
 4. Risico’s in de risicoparagraaf zijn benoemd en afgedekt.
 5. Efficiencyvoordelen behaald kunnen worden door:
 • het voordeel van zgn. werk-met-werk maken;
 • het effect van herinrichting van wegen en straten door invoering 30/50/60 km-zonering;
 • kritische beoordeling van nut-en-noodzaak per situatie/project (inclusief eventueel extra omvorming van asfalt naar klinkers)
 • positief effect op het budget door verwachte aanbestedingsvoordeel a.g.v. marktwerking;
 • ondernemend zijn en dus risico’s durven nemen, creatieve spanning tussen theorie en praktijk;
 • niet opnemen van kosten voor zgn. rehabilitatie van wegen in de voeding van het fonds en daarvoor  separaat budget aanvragen bij de raad.

Bij besluit begroting 2014 (PDF, 114.7 kB)merkte de provincie met betrekking tot die storting aan het onderhoudsfonds wegen het volgende op:

"Uit de door u vastgestelde plannen t.a.v. het onderhoud van kapitaalgoederen moeten de financiële consequenties blijken om aan het vastgestelde kwaliteitsniveau van onderhoud te kunnen voldoen. In de (meerjaren)begroting is een jaarlijkse storting groot-onderhoudsfonds geraamd die lager is dan de berekende financiële consequenties. De lagere storting betreft voornamelijk het wegenonderhoud. De in de begroting opgenomen raming is daarmee formeel niet afgestemd op het door u vastgestelde kwaliteitsniveau. Het college heeft toegezegd om in het eerste kwartaal van 2014 een plan ter vaststelling aan u aan te bieden, waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van het vastgestelde of  vast te stellen kwaliteitsniveau ten aanzien van wegen. Wij verwachten dat u deze financiële consequenties structureel verwerkt in de ramingen van de eerstkomende (meerjaren)begroting."

Als gevolg van de toezegging aan de provincie wordt binnenkort aan de Raad het voorstel  Herijking Onderhoudsfondsen Openbare Werken 2013-2016 ter besluitvorming aangeboden.

Als de resultaten van de 2-jaarlijkse inspectie, welke begin 2014 is uitgevoerd, aanleiding geven tot aanpassing van de budgetten wordt dit in het offertetraject bij de programmabegroting meegenomen.

Riolering is in dit overzicht niet weergegeven omdat kosten en opbrengsten via zowel exploitatie als voorziening lopen en in tegenstelling tot de andere fondsen de kapitaalswerken worden geactiveerd. Dit geeft een vertekend beeld in de vergelijking. De hoogte van de voorziening riolering bedraagt per 31/12/2013 €13.457.710.