Verberg het menu

Gebouwen

Het doel van de voorziening gemeentelijke eigendommen is het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud.

Bij Raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 vastgesteld. Hierin zijn wat wijzigingen t.o.v. eerdere meerjarenplanning verwerkt, onder andere zijn de gebouwen toegevoegd die als gevolg van de overname van de Stichting Exploitatie Sportaccommodaties en Stichting Beheer Gebouwen en Voorzieningen zijn toegevoegd aan het vastgoed bestand. Op grond van deze bijgestelde meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks € 399.753 aan de voorziening toegevoegd.

Daarbij is slechts in beperkte mate rekening gehouden met een bijdrage uit dit fonds voor grootschalige renovaties. De onderhoudsbehoefte van de komende 25 jaar laat een beeld zien waarbij de gemiddelde behoefte hoger ligt. Dit doordat duurdere vervangingen (zoals daken) buiten de scope van 2016 gepland/verwacht zijn. Daarnaast worden er op dit moment overnames van gebouwen voorbereid met naar verwachting onderhoudsachterstanden die ook gefinancierd moeten worden. Hiervoor zal in voorkomende gevallen aanvullende dekking nodig zijn waarvoor een offerte zal worden ingediend.

Verloop 2013

Omschrijving Stand 1/1 2013 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2013
Onderhoud gem. eigendommen € 649.863 € 511.698 € 290.383 € 871.178

Uitvoering 2013

Aan deze voorziening is € 399.753 toegevoegd vanuit de exploitatie.

Conform het jaarplan is in 2013 o.a. uitgevoerd: verbouwing pand Loopkantstraat 17, diverse  onderhoudswerkzaamheden aan de molens, aanpassingen aan de luchtbehandelingsinstallaties van diverse panden en diverse onderhoudswerkzaamheden in sporthal Terra Victa.