Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen, speeltoestellen, en overig recreatief meubilair.  Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de Nota Openbare Ruimte.

Verloop 2013

Omschrijving Stand 1/1 2013 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2013
Groot onderhoud C.A. €  1.520.000 €  488.000 € 424.123 € 1.583.877

Uitvoering 2013

Aan deze voorziening is € 382.000 toegevoegd vanuit de exploitatie. Overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

In het jaarplan 2013 is voor de projecten  ‘renovatie Rentmeesterhoef/Schoutenhoek’ en ‘vervanging beschoeiing 1e fase’ alsmede voor diverse kleinschalige renovatieprojecten en vervanging recreatieve voorzieningen  budget beschikbaar gesteld.

Daarnaast  is van voorgaande jaren nog een aantal  projecten onderhanden. Van het totaal aan onderhanden werken groen en recreatieve voorzieningen zijn in 2013  8 projecten afgerond.. De overige onderhanden projecten zijn in voorbereiding of in uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn Renovatie Hoevenseveld fase 1 (in onderhoudsfase) en herinrichting Rentmeestershoef/Schoutenhoek , omvorming plantsoen Rode Akker, welke nagenoeg afgerond zijn. Vervanging bomen Nonnenveld Aert Willemstraat  en voor het Hermelijn zijn in voorbereiding. Deze zullen medio 2014 in uitvoering komen. Voor het  project  vervanging beschoeiingen vijvers Melle en Raam is ook in 2014 weer budget beschikbaar gesteld (2e fase).  Dit zal in het voorjaar van 2014 zowel  in voorbereiding als uitvoering worden genomen.