Verberg het menu

Openbare verlichting

Beleid

In 2009 is de onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook openbare verlichting is in het plan Herijking onderhouds-fondsen Openbare Ruimte 2013-2016 opgenomen. Hierin zijn de uitgangspunten uit  het  vorige plan van 2008 herzien en zijn de beleidsuitgangspunten bijgesteld en uitgebreid. Echter met het oog op de economische situatie is er niet gekozen voor dit beleid (optie 1). In het plan zijn nog twee extra opties doorgerekend. Een duurzaam alternatief (optie 2) en een optie waar uitgegaan wordt van de huidige beschikbare middelen (optie 3). De keuze is gemaakt om verder te gaan met optie drie. Met dezelfde middelen wordt nu gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke werkwijze om zo de ergste knelpunten (Vervanging HPLN lampen) op te lossen en zoveel mogelijk te werken met duurzame verlichting (bijvoorbeeld LED) Hierdoor blijven de kosten voor elektriciteit en onderhoud de komende jaren hoger dan bij optie één. Van een verbetering van de openbare verlichting is voorlopig op bescheiden wijze sprake.

Verloop 2013

Omschrijving Stand 1/1 2013 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2013
Onderhoud openbare verlichting € 210.614 € 210.551 € 152.790 € 268.375

Uitvoering 2013

Aan deze voorziening is € 208.551 toegevoegd vanuit de exploitatie. Overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

In 2013 heeft de onderhoudsaannemer weer divers schades verholpen. Daarnaast heeft er zoals elk jaar groepsremplace plaats gevonden, hierbij worden alle lampen in een straat/wijk tegelijk vervangen. Op het gebied van projecten zijn er in diverse straten oude lamptypes vervangen voor nieuwe, energiezuinige lamptypes waaronder LED. In 2013 is de voorbereiding gestart voor het vervangen van de oude lampen in Volkel. Dit project wordt begin 2014 uitgevoerd.