Verberg het menu

Riolering

Volgens de wet Milieubeheer zijn Nederlandse gemeenten verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen. Sinds de introductie van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008, heeft de gemeente naast de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, ook de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hiermee is de zorgplicht verbreed.
 

De gemeente Uden heeft ervoor gekozen het Waterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) samen te voegen tot één verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP+). De plus staat voor de opname van de visie en onderdelen uit het Waterplan in het vGRP. Om op het gebied van rioolbeheer optimaal gebruik te maken van het Basisrioleringsplan is dit voor het begin van de planperiode van het vGRP+  ook geactualiseerd.

Bij Raadsbesluit van 10 november 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (v-GRP+) vastgesteld voor de periode 2012-2015. . In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden vanaf 2012 afgekoppeld indien dat mogelijk en doelmatig is.

Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. In het vGRP+ 2012-2015 is besloten om de rioolheffing te verlagen tot € 181.

Als gevolg van de financiële en economische crisis worden gemeenten en waterschappen vanaf 2010 geconfronteerd met een grote bezuinigingsopgave. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben hiertoe een gezamenlijke aanpak voor de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering) uitgewerkt.De gezamenlijke regionale aanpak voor de afvalwaterketen komt tot uiting door samenwerking in de As50+ tussen het waterschap Aa en Maas, Uden en 7 andere gemeenten. Sterk in Doelmatig Waterbeheer is het motto van de samenwerking. Dit houdt samenwerking in op het gebied van afvalwaterlozingen, het inrichten van een waterloket voor burgers, bedrijven en medewerkers van de gemeente Uden en diverse projecten uit de Afvalwaterakkoorden. Op dit moment worden de Plannen van Aanpak geschreven voor verschillende onderdelen van het ‘Meerjarenprogramma projectenaanpak doelmatige waterketen’

Verloop 2013

Omschrijving Stand 1/1 2013 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2013
VZ Egalisatie riolering € 12.423.740 € 1.397.087 € 363.117 € 13.457.710
BR Riolering en water € 151.317 € 629.846 € 707.62 €  73.537

Uitvoering 2013

Een groot gedeelte van het Operationeel Programma is gerealiseerd en uitgevoerd zoals de voorbereidingen voor het treffen van maatregelen die voortvloeien uit het Basisrioleringsplan; de inventarisatie van de grondwatermonitoring in de As-50 regio; de realisatie van het opvoergemaal aan de Canadasweg; herstelwerkzaamheden op basis van inspecties van voorgaande jaren zijn in voorbereiding; het vervangen van de drukriolering in het buitengebied; renovatie van overstortputten en het gemaal aan de Runmolen; de Relining van het riool aan de Heinsbergenstraat en Harpstraat; de reconstructie van de U van Uden en Hoevenseveld fase 1; het afkoppelen in o.a. de Leeuweriksweg, Tijgerstraat en Leeuwstraat(ged.) en de parkeerplaats aan de Birgittinessenstraat.

Verder participeren we regionaal in samenwerking op het gebied van afvalwaterlozingen, het inrichten van een waterloket en diverse projecten uit de afvalwaterakkoorden.

Toelichting voorziening

De commissie BBV heeft in haar notitie riolering in oktober 2009 aangescherpte uitspraken en aanbevelingen gedaan over de verantwoording van de rioolvoorziening. Zij stelt dat het uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het gemeentelijk rioleringsplan van belang is dat de voorziening onderhoud resp. vervanging in de jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het v-GRP+ en inzicht kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen.

Van de totale kosten die zijn opgenomen in het v-GRP+ is de verhouding 19,2% groot onderhoudskosten en 80,8% vervangingskosten.

Toelichting reserve

Het doel van de reserve is egalisatie van de positieve en negatieve exploitatiesaldi van riolering, waardoor inzicht blijft bestaan in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd. Deze bestemmingsreserve is gekoppeld aan de tarieven van het rioolrecht en positieve saldi worden betrokken bij de dekking van kosten van uitvoeringsmaatregelen voor riolering en water.