Verberg het menu

Sport- en Speelvelden

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden en hockeyvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Voor de speelvelden en hockeyvelden ontbrak nog een meerjarenonderhoudsplan waarin ook de concreet benoemde velden voor in ieder geval een periode van 4 jaar opgenomen worden. Dit is uitgewerkt en geïntegreerd in het totale voorstel rondom de sportaccommodaties en in het najaar 2011 is in het kader van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties de dotatie voor 2012 e.v. vastgesteld op

€ 155.000. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een geactualiseerd meerjarig onderhoudsprogramma. Dit  zal  medio 2014 aan de raad worden voorgelegd.

Verloop 2013

Omschrijving Stand 1/1 2013 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2013
Groot onderhoud sport- en speelvelden € 243.189 € 155.000 € 132.026 € 266.163

Uitvoering 2013

Aan deze voorziening is € 155.000 toegevoegd vanuit de exploitatie.

De volgende groot onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • renovatie veld 1 van accommodatie van  RKSV Volkel incl. beregening  ea.
  • vervanging van  meerdere ballenvangers en hekwerken op diverse accommodaties
  • aanpassing van verlichtingsmasten/armaturen daar waar noodzakelijk t conform Arbo-eisen
  • vervanging bekabeling veldverlichting veld 1t sportcomplex  RKSV Odiliapeel
  • renovatie van toegangspad sportpark RKSV Odiliapeel.