Verberg het menu

Wegen

Beleid

Op grond van de Wegenwet  is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen.

In 1999 is de onderhoudsvoorziening wegen ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet (asfalt en open verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Begin 2012 zijn de laatste inspecties uitgevoerd ter voorbereiding op het plan Herijking onderhoudsfondsen Openbare Ruimte 2013-2016. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de Nota Openbare Ruimte, aangevuld met de uitgangspunten van daarna door uw Raad besloten bezuinigingsmaatregelen.

In het plan zijn de uitgangspunten uit het vorige plan aangescherpt en zijn meerdere disciplines in het plan gebundeld . In afwijking van de berekening van voorgaande plannen is het nieuwe plan doorgerekend op basis van CROW-systematiek.  Volgens deze doorrekening zou de storting aan het fonds € 1.346.400  moeten bedragen. Om hiervoor genoemde, moverende redenen is de huidige storting aan het onderhoudsfonds  niet verhoogd en is vooralsnog  € 775.394 gebleven. Dit betekent dat er  risico’s gaan ontstaan. Deze risico’s zijn beschreven in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt  zonodig extra budget gevraagd. In de jaarlijkse dotatie is ook geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet  worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd m.b.v. de offerterondes voor de programmabegroting.

Verloop 2013

Omschrijving Stand 1/1 2013 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12/2013
Groot onderhoud wegen € 2.732.155 € 849.125 € 1.144.129 € 2.437.149

Uitvoering 2013

Aan deze voorziening is € 775.394 toegevoegd vanuit de exploitatie. Overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

In 2013 zijn verschillende projecten afgerond onder andere Herinrichting Alardstraat, Herinrichting Hoevenseveld  fase 1, Reconstructie Kerk-/Bits-/Hobo-/Kornetstraat en Herinrichting Land van Ravensteinstraat, samen beter bekend als de ‘U van Uden’ en Herinrichting Leeuweriksweg. Daarnaast loopt de voorbereiding en uitvoering van de volgende projecten door in 2014: Renovatie Rentmeestershoef/ Schoutenhoek; Heinsbergenstraat fietsstraat; renovatie Abdijlaan; renovatie Juliananstraat en de renovatie Prof. Pulserstraat. Het groot onderhoud aan de asfaltverharding en elementenverharding loopt zoals vorig jaar weer door, met dien verstande dat we in 2014 weer op zoek gaan naar een nieuwe aannemer voor het groot onderhoud elementenverharding.