Verberg het menu

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit betreft de reservepositie van de gemeente Uden, die vrij aanwendbaar is. Dit kunnen feitelijk aanwezige reserves zijn (m.n. de Algemene Reserve Vrij besteedbaar) evenals stille reserves (bezittingen die Uden heeft maar die niet tot uitdrukking komen op de balans).

Nummer Reserves Stand per 31-12-2013
1 Algemene reserve vrij besteedbaar €  9.449.000
2 Algemene reserve Grondbedrijf (Effectief beschikbaar) €  2.275.000
3 Jaarrekening resultaat €  3.688.000
4 Stille reserves €  5.261.000
  Totaal incidenteel weerstandscapaciteit € 20.674.000

1. Algemene reserve vrij besteedbaar
De begrote algemene reserve bedraagt € 9.4 miljoen. Het verloop van de algemene reserve is zichtbaar bij ontwikkeling vermogenspositie.

2. Algemene reserve grondbedrijf
Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico’s zijn ook de risico’s van het grondbedrijf opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt ultimo 2013 € 2.3 miljoen.

3. Jaarrekening resultaat
Het jaarrekening resultaat over 2013 bedraagt € 3.688.000. Na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

4. Stille  reserves
Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. De stille reserves bedragen € 5.3 miljoen.