Verberg het menu

Structurele risico's, weerstandsvermogen en ratio

De verhouding tussen de ratio, weerstandsvermogen en risico is als volgt:

Risicoweerstandsvermogen= Weerstandscapaciteit / risico's

Zichtbaar is dat de structurele ratio sinds de Programmarekening 2012 onder de gestelde norm komt. De reden is dat als gevolg van een meer strategische benadering van risico’s, ook de rubricering van de risico’s is beoordeeld. Hierdoor waren in de programmarekening 2012 de structurele risico’s toegenomen met € 3 mln terwijl de weerstandscapaciteit  nagenoeg gelijk was gebleven. In deze Programmarekening  is zichtbaar dat de ratio nagenoeg gelijk blijft maar nog steeds onder de gestelde norm ligt. Met ingang van 2012 zijn er verbeteracties opgestart om de structurele risico’s te verminderen. Dit heeft geresulteerd in € 0,5 mln minder risico’s. Voor een verdere specificatie van de risico’s klik hier.Omdat ook het structurele weerstandsvermogen is afgenomen met € 0,55 mln is de ratio iets afgenomen.

Doorkijk naar de toekomst
De verwachting is dat de structurele ratio ook de komende jaren onder druk zal staan. Daarom wordt er verder gegaan met het nemen van verbeteracties  om onze risico’s te verminderen door vooral de beheersingsmaatregelen aan te scherpen.

Risico inventarisatie
Uit de risico inventarisatie is gebleken dat de gemeente Uden voor € 3,9 miljoen aan structurele risico’s loopt.

De risico’s zijn als volgt verdeeld over de programma’s.

Gehele risico-inventarisatie (PDF, 464.4 kB)

Algemene opmerking
De structurele risico’s bedragen per 31 december 2013 € 3,9 miljoen en zijn met bijna  € 0,5 miljoen afgenomen ten opzichte van de inventarisatie bij de Programmarekening 2012. Deze afname wordt voor een groot deel veroorzaakt door het lagere risico voor de realisatie van de bezuinigingen. Door de periodieke monitoring van de realisatie worden de bezuinigingstaakstellingen volgens planning gerealiseerd en kunnen we dit risico neerwaarts bijstellen. Voor 2013 stond er een te realiseren taakstelling van € 2,9 miljoen welke bij het opstellen van deze Programmarekening  gerealiseerd is ( € 350.000 afgeboekt en € 2,5 miljoen bezuinigd) . Het nieuwe pakket aan bezuinigingen met ingang van 2014 van € 1,9 miljoen zijn nu ook betrokken bij dit risico. Doordat de monitoring op de bezuinigingen zo strak is, zien wij geen reden dit risico opnieuw te verhogen.

Zie hiervoor ook het onderdeel 4e bezuinigingsmonitor.

Daarnaast is het risico op bodemverontreiniging ook afgenomen ten opzichte van de programmarekening 2012. Bij aankopen van gronden door de gemeente worden er verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierdoor is er verbeterd inzicht in de kwaliteit van de bodem. Het financieel gevolg is dus weliswaar hetzelfde alleen de kans dat dit risico zich voordoet is kleiner waardoor dit risico is afgenomen.

De risico’s per programma (PDF, 306.5 kB)zijn als volgt te speciferen