Verberg het menu

Verbonden partijen

De gemeente Uden werkt op vele fronten samen. Binnen dit scala aan samenwerkingsvormen zijn verbonden partijen de (zelfstandige) organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Zie hiervoor ook de definitie volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een verbonden partij komt tot stand wanneer er een publiek belang is bij de uitvoering van een taak welke de gemeente niet perse zelf hoeft uit te voeren en andere instrumenten zoals bijvoorbeeld inkoop of subsidie niet toereikend zijn. Het heeft in dat geval een meerwaarde om een zelfstandige organisatievorm te kiezen welke het beste past bij de publieke taak. En deze taak bepaalt dan of een publiekrechtelijk of een privaatrechtelijke organisatie passend is.

Beleid

Bij de voorbereiding en de opzet hiervan gebruikt het College, de VNG/BiZa-handreiking “Intergemeentelijke samenwerking toegepast van oktober 2013 als leidraad. Vanwege een waarborg voor de politieke controle en verantwoording ligt de prioriteit bij de publiekrechtelijke rechtsvorm.

In deze paragraaf  zijn de verbonden partijen opgesomd, verdeeld naar:

  1. publiekrechtelijke organisaties (PDF, 412.6 kB): zie hier voor het complete register van Gemeenschappelijke Regelingen.
  2. privaatrechtelijke organisaties (PDF, 397.3 kB), zoals Stichtingen/Verenigingen/Vennootschappen

In Uden is de landelijke tendens ten aanzien van verbonden partijen ook zichtbaar. Het aantal verbonden partijen neemt toe en daarmee ook hun belang. Dat is de reden dat er de afgelopen jaren is ingezet op het verbeteren van de beheersing ten aanzien van verbonden partijen. Hiervoor zijn we momenteel bezig met het formuleren van beleid ten aanzien van de verbonden partijen zodat de uniformiteit gewaarborgd is. Hierbij wordt regionaal de samenwerking gezocht.

Omdat ook de BBV is aangescherpt hebben we de verslaglegging ten aanzien van verbonden partijen verbeterd.

Veranderingen ten opzichte van de programmarekening 2012

Ten opzichte van de programmarekening 2012 is deze paragraaf uitgebreid met:

  • het benoemen van het openbaar belang dat behartigd wordt
  • de veranderingen die zich gedurende het begrotingsjaar hebben voorgedaan
  • het eigen en vreemd vermogen per begin en per einde van het boekjaar
  • het resultaat van de verbonden partij;
  • alsmede de beoordeling van het risico

en zijn de overige samenwerkingsverbanden (PDF, 396.9 kB)niet meer in uitgebreide vorm opgenomen, omdat hierbij ondanks de "veelal" formele grondslag niet een formele organisatie ontstaat waarmee voldaan wordt aan de definitie van verbonden partij.

Inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico’s. Het risico op onvoorziene financiële gevolgen bij verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

Doorkijk naar de toekomst

De laatste jaren is de aard en het aantal samenwerkingsverbanden sterk in beweging. Te denken valt hierbij o.a aan de oprichting van de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB), het opgaan van het Regionaal Milieubedrijf in de Omgevingsdienst Brabant Noord ( ODBN) en de samenwerking in de As-50.

De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voort zal zetten.  De eventueel hieruit voortvloeiende risico’s worden hierbij uiteraard beoordeeld en in beeld gebracht volgens ons systeem van risicomanagement.