Verberg het menu

Sociaal veilig

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Sociaal veilig   Toelichting
1 Uitvoering geven aan het jaarplan 2012 Toezicht en Handhaving openbare ruimte op de volgende onderdelen:
 • Illegale afvalstorting/hondenoverlast
 • Handhaving betaald parkeren
 • Verkeer- en vervoerszaken
 • Winkelcentra en buitengebied
 • Kermissen en evenementen
 • Drank en Horeca
 • Nachtregister
 • GBA controle op het gebied van arbeidsmigranten
 • De rol van gastheer-/vrouw nemen in de publieke ruimte
In het jaarverslag van januari 2014 staan de resultaten beschreven van het cluster toezicht en handhaving openbare ruimte 2013. Aan alle punten genoemd in het jaarplan 2013 is uitvoering gegeven.
2 Sociaal emotionele beleving
 • Gezondheidszorg
 • Vaccinatieprogramma’s
 • Terrorismebestrijding
 • Veiligheidsmonitor
Voor gezondheidszorg wordt verwezen naar het onderdeel WMO/Participatiebeleid.

In 2013 waren er geen vaccinatieprogramma's voor epidemieën.

Door de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid wordt per kwartaal een dreigingsbeeld opgesteld. Dit wordt in vertrouwen gedeeld met de gemeenten. De veiligheidsmonitor is niet uitgevoerd. Uit waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de burger een cijfer van 7.1 geeft als het gaat om veiligheid in de buurt.
3 Betrokkenheid buurtbewoners via Buurt Informatie Netwerken (BIN's) BIN’s zijn in ontwikkeling. Inmiddels zijn er 8 BIN's. De gemeente Uden kent als enige gemeente in Nederland een website voor BIN's. Hier worden naast gebeurtenissen ook preventietips gemeld die gericht zijn op o.a. woninginbraken en fietsendiefstallen. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de website een direct een mail te sturen naar de wijkagent.

Realisatie 2013 in kengetallen

Voldoende niveau tevredenheidscijfer uit evaluatie van gebruiker en deelnemers inzake veilige schoolroutes (tenminste een 6.5) of oordeel burger over leefbaarheid in de buurt.
  2011 2012 2013 2014
Prognose 0-meting Eerste prestatiemeting in 2013 (conform planning) 7,4 6,8
Werkelijk Veiligheidsmonitor: 7
Leefbaarheid in de buurt: 7.4
Eerste prestatiemeting in 2013 (conform planning) 7,5  

Informatiebron: Eenmalige enquete na aanpassing schoolroutes en waarstaatjegemeente.nl (leefbaarheid in de buurt)

Burger als onderdaan
  2011 2012 2013
Prognose Burgers beoordelen de aanpak van sociale veiligheid met minimaal een 6. Geen burgerpeiling 6
Werkelijk 6 Geen burgerpeiling 6

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling

Toelichting: De informatie op de website www.waarstaatjegemeente.nl is onderverdeeld in een aantal oordelen. Het oordeel inwoner over veiligheid in de buurt sluit het beste aan bij deze prestatie indicator. De afwijking tussen de begrote en de werkelijke prestatie indicator wordt hierdoor verklaard. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2014 is de nieuwe onderverdeling opgenomen.