Verberg het menu

3e bezuinigingsmonitor 2014

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2014

4 keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Begrotingsnotitie, de Bestuursrapportage en bij de Programmarekening wordt de gemeenteraad geinfomeerd over de voortgang van de nog te realiseren bezuinigingen. DIt doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. 

Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te lezen is er in 2014 van het totaal te realiseren bedrag van bijna € 5 miljoen nu, na de 3e monitor ook bijna € 5 miljoen gerealiseerd. Voor 2014 resteert er nog een te realiseren bedrag van € 47.100.

Om redenen kunnen we nu al concluderen dat een aantal van de te realiseren bezuinigingen in 2014 niet gehaald gaan worden. Het betreft:

 • nr 4     Taakstelling afdeling Publiekszaken € 60.000 (incidenteel)
 • nr 8     Extra formatie grondbedrijf € 54.000 (incidenteel)
 • nr 90   Regionalisering (Openbare werken) € 50.500 (incidenteel)
 • nr 10a Strategische personeelsplannnig Efficiency secretariaten € 25.000 (incidenteel)
 • nr 31   Onderhoud sloten € 12.500 (incidenteel)
 • nr 45   Alle leges kostendekkend maken € 6.750 (incidenteel)
 • nr 50   Bijdrage waterschap € 4.000 (structureel)
 • nr 53   Inkoop structureel oppakken met ketenpartners € 10.000 (incidenteel)
 • nr 56   Leges standplaatsen € 18.000 (incidenteel)
 • nr 57   Ongediertebestrijding uitbesteden € 12.500 (incidenteel)
 • nr 62   Schrappen vergunningen € 21.789 (incidenteel)
 • nr 65   Versoberen van het verzorgen van lunches in huis tijdens vergaderingen € 12.000 (incidenteel)
 • nr 67   Geen legesteruggave bij inttrekken verleende vergunningen of ingediende aanvragen € 5.000 (incidenteel)
 • nr 69   Maximaliseren kostendekkendheid van de Waboleges € 25.000 (incidenteel)

In de 2e financiele afwijkingenrapportage doen wij dan ook  het voorstel om deze bezuinigingen met een totaal bedrag van € 317.039 in 2014 ten laste te brengen van het resultaat. De niet te realiseren bezuiniging met structurele financiele gevolgen ad € 4.000 betrekken we bij de voorbereiding van Programmabegroting 2016 en verder. 

Na verwerking van deze 3e rapportage dient er nog voor in totaal € 1,3 miljoen structureel (jaar 2018) aan bezuinigingstaakstelling ingevuld worden. Een specificatie van dat bedrag treft u hier (PDF, 121.9 kB).

Realisatie bezuinigingen 3e monitor 2014

Met deze 3e rapportage wordt € 214.000 in 2014 gerealiseerd waarvan € 198.000 structureel is met ingang van 2015.

Een specificatie van het gerealiseerde bedrag treft u hier. (PDF, 75.3 kB)

Onderstaand een overzicht van de realisatie van de bezuinigingen in 2014 en het gedeelte wat nu als niet realiseerbaar wordt afgeboekt.

Nog te realiseren bezuinigingen

Overzicht nog te realiseren bezuinigingen (PDF, 121.9 kB)

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg

 • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
 • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
 • In Fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.