Verberg het menu

Financien

Dit onderdeel is de financiële vertaling van de Programmabegroting 2014-2017. Hierbij zijn de gehanteerde financieel economische uitgangspunten opgenomen. Het eveneens opgenomen bestedings- en dekkingsplan toont het financiële meerjarenbeeld.

Verder treft u een cijfermatig overzicht van de meerjarenbegroting, een overzicht van de incidentele baten en lasten en algemene dekkingsmiddelen aan. Er zijn tevens links opgenomen naar de lopende bezuinigingen (bezuinigingsmonitor) en naar de voorgestelde bezuinigingen (website bezuinigingen 2014). Tenslotte is er aantal financiële bijlagen opgenomen.